TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Słupno: Obsługa linii. Unieważnienie
- Opublikowano: 08.10.2020 18:32:18

Wyniki przetargów

Branża Transport:

autobusy, busy, przewoźnicy (osobowy)

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Gmina Słupno

09-472 Słupno

Miszewska

Tel. 024 2679560, 2679584

Fax. 242 612 977

E-mail ug@slupno.eu

Województwo mazowieckie

Powiat płocki + Płock

Treść zamówienia Świadczenie usługi użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym w Gminie Słupno


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest powierzone przez Gminę Słupno: świadczenie usługi użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym w Gminie Słupno. 2. Organizatorem usługi jest Gmina Słupno (Zamawiający), Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu staje się po zawarciu umowy Operatorem w rozumieniu przepisów Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010r. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi przewozowe zgodnie z wyznaczonymi liniami komunikacyjnymi i rozkładem jazdy, przy zachowaniu przepisów prawa o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r. poz.110 ze zm.), prawa przewozowego (Dz. U. z 2020r. poz. 8), rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016r. poz. 22 ze zm.) a także innych przepisów prawa dotyczących operatorów i przewoźników, w szczególności Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, do których zalicza zapewnienie kierowców autobusów, dyspozytorów, osób zarządzających transportem oraz samych autobusów. Autobusy mogą być przez Wykonawcę wynajęte, lub leasingowane od strony trzeciej, jednak z zastrzeżeniem obowiązku dysponowania nimi w liczbie odpowiedniej do zadań w ciągu trwania całej umowy. Zakres rzeczowy powierzonej usługi użyteczności publicznej transportu zbiorowego w zakresie przewozów pasażerskich w transporcie drogowym obejmuje w planowanym okresie umowy pracę eksploatacyjną w rozmiarze: - 266.403 km, w tym 123.499 km realizowane na liniach S1,S3 oraz 142.904 km realizowane na linii S-2. - w ofercie wariantowej: 280.741 km, w tym 123.499 km realizowane na liniach S1,S3 oraz 157.242 km realizowane na linii S-2. Planowany okres realizacji usług będących przedmiotem umowy: 12 miesięcy (od 01.08.2020r. do 31.07.2021r.). Zamawiający dopuszcza realizację usług określonych niniejszym OPZ oraz umową od dnia późniejszego niż 01.08.2020r jeżeli realizacja usług wynikających z umowy nie będzie możliwa od tego dnia, jednakże nie może się ona zacząć później niż 01.09.2020r. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej. Opis sposobu przedstawienia oferty oraz oferty wariantowej został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, charakterystyki tras, schematy linii komunikacyjnych, rozkłady jazdy, wykazy przystanków zostały zawarte w SIWZ.

Wynik przetargu Postępowanie / część zostało unieważnione tak Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: Zgodnie z art93ust.1pkt6ustawyPzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamów.,jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodujących, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamów.nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Gm.Sł.w dn.7.07.2020r. ogł.przet.nieogr. na świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie publ.transp.zb.w gminnych przewozach pasażerskich w transp.drogowym w Gm.Sł. Tryb zawarcia umowy na świadczenie transp.publ.– przet.nieogr. w oparciu o ustawę Pzp został wybrany przez Gm.Sł.w 2019r., o czym Gm. poinformowała w ogł. o zamiarze zawarcia umowy na realiz.usługi transp.publ.opub.w BIP Gm.Sł. w dn.27.03.2019r., zgodnie z art.23 ust.1 pkt1 Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym. Treść tego ogł.była wiążąca dla Gm.w chwili przygotowań do udziel.zamów.na usługi transp.publ.od dn.01.08.2020r. Wcześniejsza umowa z Operatorem wygasała 31.07.2020r. Termin ogł.przet. uwarunkowany był zawarciem umowy z Wojewodą Mazowieckim na dopłatę do linii komunikacyjnych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, co nastąpiło w dn.2.07.2020r. Środki z Funduszu stanowiły istotną część w planie finansowania linii komunikacyjnych w Gm.Sł., w szczególności wobec planowanego zwiększenia liczby kursów i zmiany układu komun.W związku z tym po zawarciu umowy z Wojewodą Mazowieckim, Gm.Słupno ogł.przet.z zamiarem zawarcia nowej umowy z Operatorem wykonywanej od dn.01.08.2020r. Z uwagi na krótki czas od ogł.do planowanego rozpoczęcia świadczenia usług – Zam.w celu umożliwienia Wykonawcom właściwego przygotowania się do realizacji usługi przewidział możliwość częściowej/niepełnej realiz.usługi w okresie wakacyjnym tj. od 1-31.08.2020r. przez Wykonawcę wyłonionego w postęp. W dn.13.07.br. wpłynęło odwołanie od jednego z Wykonawców na czynności Zam. tj. opublikowane zapisy SIWZ z zarzutami m.in. niewłaściwego OPZ, przygotowanie opisu w sposób utrudniający właściwe sporządzenie oferty, nieprecyzyjny OPZ, zawarcie w OPZ rozwiązań dotyczących rozliczeń niezgodnych z zapisami ustawy o VAT. Do odwołania nie przyłączył się żaden Wykonawca. W związku z wpłynięciem odwołania wstrzymany został proces składania ofert, oceny i wyboru Wykonawcy, oraz zawarcia umowy. Ponieważ poprzednia umowa z Operatorem transp.publ.wygasała w dniu 31.07.2020r., w wypadku niewybrania Wykonawcy i nie zawarcia umowy w trybie przet.nieogr.-zachodziło bezpośrednie ryzyko zakłócenia w świadczeniu usług w zakresie publ.transp.zb.W związku z tym, w oparciu o art.22 ust.1 pkt4 Ustawy o PTZ Gm.Sł.realizując obowiązek zagwarantowania ciągłości i nieprzerwanej realiz.usługi użyteczności publ.podjęła działania w kierunku bezpośredniego zawarcia umowy na usługi transp.publ. Umowa taka zgodnie z umocowaniem prawnym zawartym w art.22 ust.1 pkt4, oraz ust.8 i 9 Ustawy o PTZ została zawarta w dn.17.07.2020r. stanowiąc gwarancję ciągłości usługi publ.po 1.08.2020r. Wymienione wcześniej Odwołanie zostało w całości oddalone (Wyrok KIO z 12.08.2020r.)Potwierdzenie prawomocności wyroku Zam.otrzymał w dn.14.09.2020r. Warunki świadczenia usług publ.transp.zb., w tym dopuszczalne tryby wyłaniania Operatora i zawierania umów reguluje Ustawa o PTZ. W dniu opub.ogł.o przet.nieogr. Zam.–Gm.Sł.była związana treścią ogł. o zamiarze zawarcia umowy opub. 27.03.2019r., w którym to ogł.Gm.podała okres (12 m-cy) oraz tryb zawarcia umowy (przet.nieogr.). Od dnia stwierdzenia bezpośredniego ryzyka zakłócenia w świad.usług w zakresie publ. transp.zb., związanego z niemożnością zachowania terminów zawarcia umowy, określonych dla trybu przet.nieogr. w oparciu o art.19 ust.1 ustawy o PTZ, oraz ustawie Pzp – Zamawiający nie był związany treścią ogł.o zamiarze zawarcia umowy opublikowanego 27.03.2019r w części dotyczącej trybu zawarcia umowy. Ustawodawca w treści art.22, ust.1, pkt4 Ustawy o PTZ wskazał wprost, iż w wypadku niemożności zachowania terminów dla innych trybów Organizator może zawrzeć umowę bezpośrednio, w ust. 8 określił, że umowa taka może być zawarta na okres 12 m-cy i w uzasadnionych wypadkach może być przedłużona do 2 lat, a w ust.9 wskazał, iż do bezpośredniego zawarcia umowy nie stosuje się przepisów ustawy Pzp. Zamawiający, Gm.Słupno kierując się kryteriami celowości oraz umocowaniem w ww. akcie prawnym zawarł umowę w trybie bezpośrednim, co wyczerpuje jego obowiązki wynikające z przepisów prawa, oraz z natury usług publ.W związku z tym wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca że prowadzenie postęp.nie leży w interesie publ., czego nie można było wcześniej przewidzieć (art.93, ust.6 ustawy Pzp). Dalsze prowadzenie postępowania w trybie PZP prowadziłoby bowiem do zawarcia drugiej umowy w obszarze, w którym Zam. wyczerpując ustawowy obowiązek realizacji usługi publ., zgodnie z przepisami prawa zawarła ważną umowę w trybie bezpośrednim, która ponadto jest skutecznie i nieprzerwanie realizowana w trybie ciągłym od 1.08.2020r. W związku z powyższym Zam.podjął decyzję o unieważnieniu postęp.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

CPV 60112000-6 1: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Osoba do kontaktu Gmina Słupno

ul. Miszewska

09-472 Słupno

Miejsce i termin składania ofert


Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą

Składanie ofert wariantowych/częściowych

Data dodania 2020-10-05

Przejdź na początek ogłoszenia


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
linie

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....