TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Sejmowa debata o ptz: Gdzie jest gospodarz pyta NIK
InfoBus.pl - Opublikowano: 21.06.2016 17:35:35
Sejmowa debata o ptz: Gdzie jest gospodarz pyta NIK

Podstawą do sejmowej dyskusji o sytuacji transportu publicznego w sejmie były wyniki kontroli NIK. Podstawowe wnioski kontrolerów przedstawił wicedyrektor departamentu infrastruktury NIK Tadeusz Winiarz:

-"Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, celem kontroli była ocena wywiązywania się przez samorządy z obowiązku organizatora regionalnego publicznego drogowego transportu zbiorowego, w tym dotyczącego zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów. Ocenie poddano działania samorządów w zakresie planowania zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, organizowania i zarządzania tym transportem, a także organizację urzędów pod względem stopnia zapewnienia właściwego wykonywania zadań objętych kontrolą.

Kontrolą objęto okres od 2013 do końca trzeciego kwartału roku 2015. Przeprowadzono ją w 18 jednostkach samorządowych, 5 urzędach marszałkowskich oraz 13 starostwach powiatowych położonych na terenie 5 województw.

Szanowni państwo, kontrola wykazała, że samorządy na ogół nie były zainteresowane organizacją publicznego transportu drogowego. Niektóre z nich nawet nie wiedziały, że są organizatorami takiego transportu i ciążą na nich obowiązki określone w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. Do lipca 2015 r. połowa kontrolowanych samorządów nie badała, nie analizowała potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, ograniczając się w zasadzie wyłącznie do administrowania tym transportem. Brak rozpoznania w tym zakresie oznaczał, że 9 spośród 13 kontrolowanych powiatów nie miało wiedzy, w jakim stopniu funkcjonujący dotychczas przewoźnicy komercyjni zaspokajali istniejące potrzeby przewozowe.

Za niedostateczny uznaliśmy nadzór samorządów nad przewoźnikami w zakresie wykonywania przez nich drogowych przewozów regularnych. Samorządy ograniczały się do wydawania zezwoleń. Dokonywania zmian zezwoleń, a także ewentualnie do kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydawania zezwolenia. Kontrole te jednak ? w ocenie NIK ? były często prowadzone nierzetelnie, a nieprawidłowości stwierdzono w 7 z 18 skontrolowanych samorządów, przy czym 4 starostwa w ogóle ich nie przeprowadzały.

Ponad połowa skontrolowanych samorządów nie zapewniła dotychczas odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego. Dotyczyło to zwłaszcza obowiązku zapewnienia systemu informacji dla pasażerów. 9 skontrolowanych samorządów uchwaliło wprawdzie plany transportowe, a 4 były w trakcie ich opracowywania, jednak jak dotychczas żaden samorząd nie zawarł umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Samorządy chcą je zawrzeć dopiero od 1 stycznia 2017 r., gdy mają przestać obowiązywać dotychczasowe przepisy o finansowaniu ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów. Ta postawa samorządów ? w ocenie NIK ? wynika z braku możliwości skutecznego oddziaływania przez nie na rynek publicznego drogowego transportu zbiorowego. Podstawową barierą, w naszej ocenie, jest brak środków finansowych w samorządach na finansowanie rekompensat z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług przez operatora.

Kolejną barierą zidentyfikowaną w kontroli są sprzeczne rozwiązania prawne zawarte w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym i rozporządzeniu Unii Europejskiej nr 1370/2007. W art. 20 ustawy napisano, że operatorowi nie przyznaje się prawa wyłącznego, co jest rozwiązaniem odmiennym od przyjętego w art. 3 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, które przewiduje, że w ramach umowy o świadczenie usług publicznych, w zamian za realizację zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych, wybranemu podmiotowi może być przyznane wyłączne prawo lub rekompensata. W efekcie powyższego wszystkie kontrolowane samorządy, kierując się przepisami art. 20, nie przewidują przyznawania prawa wyłącznego i chcąc uniknąć wypłacania operatorom rekompensat, zdecydowały się na wybór operatora w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Tym samym operatorom, poza rekompensatą za honorowanie uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów finansowaną z budżetu państwa, nie będą przysługiwały inne rekompensaty, a więc będą oni ponosić pełne ryzyko finansowe związane z realizacją umowy na wykonywanie usług.

W praktyce następuje więc odejście od zasad konkurencji regulowanej w publicznym transporcie zbiorowym. Ma to miejsce, pomimo że wprowadzenie zasad konkurencji regulowanej było główną ideą uchwalenia rozporządzenia Unii Europejskiej, o którym wspomniałem, i miało pozwolić, aby usługi te miały bardziej masowy charakter, były bezpieczniejsze i odróżniały się wyższą jakością lub niższą ceną niż usługi świadczone tylko na zasadzie swobodnej gry sił rynkowych. W szczególności problem dotyczy tych odcinków, na których ruch pasażerski jest niewielki i nie zapewni rentowności w przypadku świadczenia usług przez więcej niż jednego przewoźnika. W naszej ocenie należy się spodziewać braku zainteresowania przewoźników świadczeniem usług na takich trasach.

W związku z tym zaproponowaliśmy wniosek de lege ferenda o podjęcie działań w celu wprowadzenia zmian w art. 20 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w wyniku których organizator zostanie uprawniony do przyznawania prawa wyłącznego w zamian za realizację zobowiązań z tytułu świadczenia usług.

Szanowni państwo, w naszej ocenie niedostateczny był nadzór sprawowany przez samorządy nad wykonywaniem przez przewoźników drogowych przewozów regularnych. Stwierdzone nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły niewykonywania niektórych zadań, wykonywania ich niezgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, a także nienakładania kar pieniężnych za naruszenia obowiązków i warunków przewozu drogowego. Tylko 3 z 13 powiatów przeprowadzały kontrole przewoźników w zakresie zgodności wykonywania przez nich drogowych przewozów regularnych z obowiązującymi zasadami określonymi w ustawie o transporcie drogowym oraz warunkami udzielonego zezwolenia.

Zleciliśmy taką kontrolę Głównej Inspekcji Transportu Drogowego. Kontrole dotyczyły spełniania wymaganych warunków technicznych i wyposażeniowych przez środki transportu, którymi wykonywany jest przewóz osób, właściwego oznakowania autobusów, posiadania przez kierowców dokumentów wymaganych podczas przewozu, a także zgodności wykonywania przewozów z obowiązującym rozkładem jazdy, przestrzegania przez kierowców norm czasu pracy i odpoczynku oraz posiadania wymaganych kwalifikacji do wykonywania zawodu kierowcy w transporcie drogowym osób. Wojewódzkie inspekcje przeprowadziły łącznie 492 kontrole pojazdów przedsiębiorców wykonujących przewóz osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarach działania samorządów objętych kontrolą NIK. W ich wyniku zatrzymano 49 dowodów rejestracyjnych ze względu na zły stan techniczny pojazdu, z czego wynika, że co dziesiąty pojazd był w stanie technicznym niepozwalającym na świadczenie usług. Zakazano używania 11 pojazdów z powodu ich stanu zagrażającego bezpieczeństwu, stwierdzono 27 naruszeń warunków zezwolenia, wszczęto 1 postanowienie wobec kierowcy i udzielono kierowcom 8 pouczeń.

Chociaż marszałkowie i starostowie w niedostateczny sposób sprawowali nadzór nad wykonywaniem drogowych przewozów zbiorowych przez przewoźników, to nie wykorzystywali uprawnień określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym pozwalających im powierzyć, w drodze porozumienia, czynności kontrolne organowi administracji publicznej lub innemu organowi państwowemu. Żaden z nich nie zawarł takiego porozumienia, a współpraca taka ? w naszej ocenie ? jest konieczna. Biorąc to pod uwagę, skierowaliśmy wniosek do ministra infrastruktury i budownictwa oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji o spowodowanie, by podległe im organy, tj. Inspekcja Transportu Drogowego i Policja, wystąpiły do poszczególnych samorządów z inicjatywą zawarcia porozumienia o współpracy oraz każdorazowo informowały właściwego organizatora o stwierdzonych przez nie przypadkach naruszenia przez przewoźnika zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego oraz warunków wykonywania przewozu określonych w zezwoleniu.

Pomimo upływu ponad czterech lat od wejścia w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, 4 spośród 5 skontrolowanych marszałków i 6 spośród 13 starostów, jako organizatorzy wojewódzkich i powiatowych przewozów, nie zapewnili odpowiednich warunków funkcjonowania tego transportu, zwłaszcza w zakresie określonym w art. 15 dotyczącym systemu informacji dla pasażera. Na stronach internetowych tych urzędów nie zamieszczono danych o przebiegu linii komunikacyjnych, o rozkładach jazdy na tych liniach oraz informacji o przewoźnikach, którzy świadczyli usługi z zakresu pasażerskiego transportu drogowego.

Biorąc pod uwagę fakt, że oględziny przeprowadzone przez naszych kontrolerów wykazały, że na większości przystanków brakowało rozkładów jazdy, stwierdzić należy, iż system informacji nie działa właściwie. Podkreślić jednak należy, że w 3 powiatach nie stwierdzono w tym względzie nieprawidłowości, więc oznacza to, iż jednak możliwe jest prawidłowe wykonanie nałożonych na samorządy zadań w tym zakresie.

Na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć, że ustaliliśmy, iż marszałkowie realizują nałożone na nich ustawowe obowiązki sprawozdawcze i przekazują ministrowi właściwemu do spraw transportu informacje zbiorcze dotyczące publicznego transportu zbiorowego funkcjonującego na obszarze objętym ich właściwością. Każdy marszałek informację przygotowuje na podstawie informacji otrzymanych od organizatorów funkcjonujących w jego województwie. Niestety, jak wynika z naszych ustaleń, nie wszyscy organizatorzy przekazują marszałkowi informacje w tym zakresie. W kontrolowanych urzędach marszałkowskich wystąpiły nawet przypadki, że liczba informacji, które wpłynęły od organizatorów, nie przekraczała 10%. Informacja zbiorcza jest więc zbiorcza tylko z nazwy, a obejmuje dane tylko od kilku czy kilkunastu procent organizatorów. W naszej ocenie, tego typu informacja nie gwarantuje sformułowania na jej podstawie trafnych wniosków i podejmowania właściwych działań. Stąd nasz trzeci wniosek do ministra infrastruktury i budownictwa o wyposażenie marszałków w instrumenty pozwalające egzekwować od organizatorów informacje dotyczące tego transportu bądź w przypadku uznania, że gromadzenie takich danych przez ministra jest zbędne, podjęcie działań mających na celu zniesienie wypełniania tych obowiązków informacyjnych przez marszałków i organizatorów. Dziękuję bardzo."


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
sejm
ustawa
ptz
MIiB

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....