TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Sejm o autobusowych dworcach
SEJM RP - Opublikowano: 02.01.2015 20:12:08
Sejm o autobusowych dworcach
16 grudnia odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury, w którym m.in. udział wziął Zbigniew Rynasiewicz sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, który przedstawił szczegóły rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Wcześniej ten dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. –„Projekt na celu wykonanie postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym –powiedział na wstępie Zbigniew Rynasiewicz. –Rozporządzenie jest stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Polskie przepisy prawne nie wykonują w pełni zobowiązań wynikających z rozporządzenia, konieczne jest dokonanie stosownych zmian. Stąd bierze się propozycja rządu.”W projekcie ustawy zawarto regulacje dotyczące: wyznaczania dworców autobusowych i autokarowych, w których będzie udzielana pomoc osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej w zakresie określonym w załączniku do ustawy i do rozporządzenia nr 181/2011;organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów zawartych w rozporządzeniu;sankcji za naruszenie rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu. Projekt ustawy wprowadza obowiązek dostosowania dworców autobusowych i autokarowych, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego. Dotyczy to dworców, które są zlokalizowane w miastach powyżej 50 000 mieszkańców oraz w których rocznie obsługiwanych jest powyżej 500 000 pasażerów. Na tych samorządach będzie ciążył obowiązek udzielania na dworcach pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Wyznaczenie dworców będzie dokonywał minister właściwy do spraw transportu na wniosek jednostki samorządu terytorialnego, która dostosowała dworzec do udzielania wspomnianej pomocy. Wniosek będzie składany za pośrednictwem wojewody. W projekcie zapisane jest rozwiązanie mówiące o tym, że istnieje możliwość wyznaczenia dworca, po jego właściwym dostosowaniu zgodnie z rozporządzeniem, w przypadku gdy właścicielem dworca nie jest jednostka samorządu terytorialnego lub gdy dworzec jest zlokalizowany w mieście do 50 000 mieszkańców lub w którym rocznie obsługiwanych jest do 500 000 pasażerów. Projekt wprowadza też możliwość wystąpienia przez jego właściciela z wnioskiem do ministra właściwego do spraw transportu, za pośrednictwem wojewody, o pozbawienie dworca statusu dworca wyznaczonego do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Projekt ustanawia dla ministra właściwego do spraw transportu obowiązek prowadzenia wykazu takich dworców. W przypadku skarg pasażerów, organem właściwym do ich rozpatrzenia w przewozach regularnych w krajowym transporcie drogowym będzie odpowiednio –gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów albo województwo. W przypadku gdy przewozy będą realizowane w formie samorządowego zakładu budżetowego, organem właściwym do rozpatrywania skarg pasażerów będzie wojewoda. W przypadku przewozów regularnych w międzynarodowym transporcie drogowym, organem właściwym do rozpatrzenia skargi będzie organ właściwy do wydawania zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym, czyli główny inspektor transportu drogowego. Oprócz skargi na przewoźnika pasażer będzie mógł również wnieść skargę na niewłaściwe wykonywanie obowiązków wynikających z rozporządzenia przez podmiot zarządzający dworcem wyznaczonym do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Organem właściwym do rozpatrzenia takiej skargi będzie marszałek województwa, a w przypadku gdy dworzec stanowi własność samorządu województwa –wojewoda.W projekcie przewiduje się również dodanie do ustawy o transporcie drogowym przepisu przewidującego sankcje finansowe za naruszenie przepisów rozporządzenia nr 181/2011 przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz podmiot zarządzający terminalem. Konsekwencją naruszenia przepisów będzie nałożenie administracyjnej kary pieniężnej w wysokości do 30 000 złotych. Kary będą mogły nakładać organy właściwe do rozpatrywania skarg pasażerów. O tym już wcześniej mówiłem. Art. 2a ustawy o usługach turystycznych przewiduje także rozszerzenie zadań marszałka województwa, stanowiących zadania z zakresu administracji rządowej. Jednocześnie przewiduje się, że nowe zadanie marszałka województwa będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami budżetu państwa w postaci dotacji celowej. Z kolei w artykule 3 projektu ustawy proponuje się wprowadzenie zmian w ustawie o publicznym transporcie drogowym. W szczególności zmiana dotyczy możliwości zwiększenia przez jednostkę samorządu terytorialnego stawki opłaty za korzystanie przez operatora publicznego transportu zbiorowego i przewoźnika z dworców wyznaczonych do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej;zwiększenie stawki z maksymalnie 1 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcu, do maksymalnie 2 zł.  -„Nie ma co ukrywać, że projekt jest pod szczególną opieką Komisji Europejskiej. Nie ukrywam również tego, że nam też zależy na pilnym przyjęciu projektu –podkreślił Zbigniew Rynasiewicz i dodał: -„Tą regulacją nie stworzymy takiego czynnika, który mógłby spowodować podrożenie biletów. W uzasadnieniu jest dość precyzyjnie opisane jak miałoby to wyglądać. Wśród uwag, które do nas zostały skierowane już po ukazania się projektu po obradach Rady Ministrów przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji, nie ma uwagi na temat cen biletów. Jest natomiast kilka innych uwag, które należy przedyskutować i część z nich uwzględnić. Kwestii dotyczącej konieczności podwyższenia ceny biletów, tego problemu nie zauważam.”I o tych właśnie elementach opowiedział w Sejmie Zdzisław Szczerbaciuk, Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji: -„W imieniu przewoźników wnosimy dwie, naszym zdaniem, bardzo istotne sprawy. Po pierwsze, chcemy sprecyzowania, co znaczy określenie „dworce będące własnością jednostek samorządu”. W miastach 50-tysięcznych takich dworców, o których jest mowa w ustawie, obsługujących rocznie przynajmniej pół miliona pasażerów, po prostu nie ma. Nie ma takich dworców, które byłyby własnością samorządów. Oczywiście, są takie dworce, ale należą do spółek, których właścicielem jest samorząd albo minister skarbu. I to po prostu powinno być wyjaśnione. Na przykład, żeby nie być gołosłownym, dworzec „Warszawa”jest spółką Skarbu Państwa. W ustawie mówi się, że opłaty można podnieść do dwóch złotych. Ale na dworcu autobusowym Warszawa opłata wynosi już 18 zł. Czy z tego wynika, że firma będzie musiała obniżyć opłatę? To jest jedna rzecz. Następna sprawa. Jeżeli jako dworce wyznaczy się pętle autobusowe należące do miast, co oczywiście można zrobić, to pytanie naszych przewoźników jest takie: Czy wtedy przewoźnicy obsługujący linie autobusowe powyżej 200 kilometrów, będą zobowiązani do korzystania z dworca wyznaczonego przez marszałka województwa, czy też nie? To jest drugie pytanie mające decydujący wpływ. Nie będę przedłużał wypowiedzi. To są dwie najważniejsze sprawy, które ustawa powinna bezwzględnie wyjaśnić w sposób nie budzący wątpliwości.”Do tych uwag na goraco odniósł się Zbigniew Rynasiewicz: -„Odpowiadam na pierwszą część pytania. Generalnie odnosimy się do pojęcia mienia komunalnego. Czy podmiotem zarządzającym jest samodzielny podmiot, czy związek międzygminny, czy też spółka komunalna, wszystkie operują na mieniu komunalnym. Do tego odnosimy całość przepisów i tak rozumiemy problem, o którym mówił pan prezes Szczerbaciuk. Natomiast jeśli chodzi o drugą kwestię, to w uwagach przekazanych nam przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji akurat tej uwagi nie było. To jest więc nowa, dodatkowa uwaga. Nie jestem przygotowany, aby odpowiedzieć precyzyjnie na pytania pana prezesa. Prace nad projektem będą się jeszcze toczyć i odpowiemy na wszystkie pytania. Na zakończenie poseł Krzysztof Tchórzewski (PiS) przytoczył przykład miasta Siedlce, które liczy powyżej 50 tysięcy mieszkańców, a właścicielem dworca jest firma prywatna, która kupiła PKS. Co się wtedy dzieje w myśl nowego rozporządzenia? –„Podmiot prywatny też może być podmiotem wyznaczonym do udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, nie ma z tym problemu –odpowiedział Zbigniew Rynasiewicz. Obligatoryjnie podmiotem wyznaczonym są te podmioty, które operują na mieniu komunalnym, a fakultatywnie np. podmioty prywatne, nie ma przeszkód.”Do dalszych prac nad projektem powołano podkomisję nadzwyczajną.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Sejm

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....