TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Regulamin konkursu Mercedes! Smile! i Setra! Smile!
- Opublikowano: 29.01.2020 13:28:55

Regulamin konkursu fotograficznego Mercedes! Smile! i Setra! Smile!

Regulamin konkursu

1.DEFINICJE

Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom nadaje się znaczenie wskazane poniżej: Fanpage oznacza profil publiczny marki "Monolit Media wydawnictwo ul. Braci Gierymskich 137" prowadzony przez Organizatora w Serwisie Facebook® pod adresem https://www.facebook.com/pg/TransInfoPL

Konkurs oznacza konkurs pod nazwą "Mercedes! Smile! i Setra! Smile!" przeprowadzany przez Organizatora w okresie na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.

Laureat Konkursu oznacza Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia Konkursowego, za które Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę.

Nagroda oznacza przedmioty ufundowane przez Organizatora.

Okres Trwania Konkursu oznacza okres wskazany w pkt 3.2. Regulaminu, podczas którego publikowane są Zadania Konkursowe.

Organizator oznacza wydawnictwo Monolit Media wydawnictwo ul. Braci Gierymskich 137 51-640 Wrocław NIP 8981855922

Regulamin oznacza niniejszy regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Komisji Konkursowej, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu.

Serwis Facebook® oznacza serwis internetowy pod adresem: www.facebook.com

Uczestnik oznacza użytkownika sieci Internet, który przystąpił do Konkursu i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu.

Zgłoszenie Konkursowe oznacza przesłanie zdjęcia na e mail: konkurs@transinfo.pl przez Uczestnika i późniejsze zamieszczenie tego zdjęcia przez Organizatora z wykorzystaniem imienia i nazwiska Uczestnika w jednym z postów konkursowych na Fanpage'u zgodnie z wymogami określonymi w pkt 5.4. Regulaminu.

Patron merytoryczny oznacza spółkę EvoBus Polska Sp. z o.o. AL. Katowicka 46, 05-830 Wolica

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Organizatorem Konkursu jest agencja Monolit Media wydawnictwo, ul. Braci Gierymskich 137 51-640 Wrocław

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.

2.2. Konkurs organizowany jest na zlecenie i rzecz Organizatora

2.3. Konkurs prowadzony jest w celu promocji firmy Organizatora i Patrona merytorycznego

2.4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej ww.infobus.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2.5. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia i zdjęcia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.

2.6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora

Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

2.7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

2.8. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage'a w Serwisie Facebook® na ścianie (wallu) Fanpage'a pod adresem https://www.facebook.com/pg/TransInfoPL oraz na stronie internetowej www.infobus.pl

3. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

3.1. Przedmiotem Konkursu jest przesłanie przez Uczestnika zdjęcia:

miejskiego autobusu Mercedes Benz w miesiącach luty / maj / sierpień / listopad

turystycznego autobusu Mercedes Benz w miesiącach marzec / czerwiec / wrzesień

turystycznego autobusu Setra w miesiącach kwiecień / lipiec/ październik / grudzień

oraz dokonania Zgłoszenia Konkursowego w odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.

3.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu jego ogłoszenia na stronie internetowej i Fanpage'u organizatora i trwa do dnia ogłoszenia jego zakończenia na stronie internetowej i Fanpage'u organizatora przy czym przez określone przez organizatora dni nadsyłane są prace konkursowe, a od dnia ogłoszenia przez organizatora na stronie internetowej i

Fanpage'u organizatora, trwa Finał Konkursu polegający na opublikowaniu wcześniej przesłanych i wybranych przez jury konkursowe, składające się z przedstawicieli organizatora i współorganizatora, prac na Fanpage'u i głosowaniu na nie przez internautów.

3.3. Termin nadsyłania zdjęć: ogłoszenia naboru zdjęć na Fan Pageu Transinfo.pl i trwa przez następnych 15 dni. Termin głosowania: od dnia i godziny ogłoszenia na Fan Pageu Transinfo.pl rozpoczęcia głosowania i trwa przez kolejnych 15 dni.

3.4. Do Konkursu można przystąpić do momentu ogłoszenia przez organizatora zakończenia naboru prac konkursowych.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4.1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

4.2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski;

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie;

c) podała niefikcyjne dane osobowe;

d) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia zgodnie z pkt 2.5. Regulaminu;

e) przesłała w Okresie określonym przez organizatora przynajmniej jedno zdjęcie

swojego autorstwa będące jednocześnie Zgłoszeniem Konkursowym;

f) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w

celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody

zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu.

4.4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotem.

5. PRZEBIEG KONKURSU

5.1 W celu wzięcia udziału w Konkursie należy dokonać w Okresie Trwania Konkursu co najmniej jednego Zgłoszenia Konkursowego.

5.2. Zgłoszenie Konkursowe polega na przesłaniu fotografii wedle wytycznych z postu lub artykułu z Zadaniem Konkursowym. Zgłoszenie Konkursowe należy zamieścić w e mailu konkurs@transinfo.pl

5.3. Zgłoszenie Konkursowe powinno mieć następującą formę:

Imię i Nazwisko, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, fotografię konkursową umieszczona w załączniku wiadomości.

5.4. Zgłoszenia Konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.

5.5. Zamieszczając Zgłoszenie Konkursowe za pośrednictwem e-maila Uczestnik zapewnia, że jest autorem zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego i przysługują mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego.

5.6. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w pkt 5.3. – 5.5. Regulaminu będą ukrywane bądź usuwane przez Organizatora i nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.

5.7. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę bez względu na liczbę dokonanych Zgłoszeń Konkursowych. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie konkursowe w każdej edycji konkursu.

5.8. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa po podliczeniu głosów (reakcji na post konkursowy) wyłoni Laureatów Konkursu – autorów najciekawszych Zgłoszeń Konkursowych według oceny internautów - użytkowników serwisu Facebook® .

5.10. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: liczba reakcji na zdjęcie zamieszczone w poście konkursowym.

5.11. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureatów Konkursu zapewnia

Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora

5.12. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni i ogłoszeni na ścianie (wallu) Fanpage'a w Serwisie Facebook® najpóźniej trzy dni od daty zakończenia głosowania na najciekawszą pracę konkursową.

5.13. Publikacji, o której mowa w punkcie 5.12. będą podlegały imię i nazwisko danego Laureata Konkursu.

6. NAGRODY

6.1. W Konkursie przewidziano nagrody ufundowane przez Fundatora nagród i wskazane

przez Organizatora w chwili ogłoszenia konkursu.

7. WYDANIE NAGRODY

7.1. Nagrody zostaną przesłane do laureatów przesyłką pocztową lub kurierską na podany wcześniej przez Uczestnika adres korespondencyjny w Zgłoszeniu w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia wyników Konkursu.

7.2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego przy okazji dokonywania Zgłoszenia Konkursowego danych (np. prowadzić korespondencję e-mailową) oraz żądać podania szczegółowych informacji związanych z udziałem

Uczestnika w Konkursie, w tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów w każdorazowo wskazanym odpowiednim terminie, o ile jest to konieczne do realizacji celu Konkursu. Odmowa Uczestnika bądź niezastosowanie się do wezwania równoznaczne jest z niespełnieniem przez Uczestnika

wymagań stawianych w Regulaminie i skutkować będzie jego wykluczeniem z Konkursu na każdym etapie, również po jego zakończeniu, z utratą prawa do przyznanej Nagrody włącznie.

7.3. Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.

8. PRAWA AUTORSKIE

8.1. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi i Zleceniodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora i Patrona merytorycznego ze Zgłoszenia Konkursowego w celach związanych z Konkursem, na czas trwania Konkursu oraz na czas nieokreślony po jego zakończeniu, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za pośrednictwem Fanpage'a oraz strony internetowej.

8.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania nagrody Laureatowi Konkursu, Organizator oraz Patron merytoryczny nabywają autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego Laureata Konkursu oraz prawa

do rozpowszechniania jego opracowań, we wszystkich krajach świata bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, w tym utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym zwielokrotnianie

techniką drukarską, wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, rozpowszechnianie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publiczne wykonywanie lub odtwarzanie, nadawanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawanie za pośrednictwem satelity, publiczne wyświetlanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, najem, dzierżawa, umieszczanie na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowanie jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci

kablowej lub telewizji kodowanej), korzystanie w zakresie promocji i reklamy.

8.3. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego, o którym mowa w pkt 8.3, Laureatowi Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Laureata Konkursu z powyższego tytułu.

8.4. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych.

9. DANE OSOBOWE

9.1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jako administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu Zgłoszenia Konkursowego do Konkursu za e - maila danych osobowych w postaci Imienia i Nazwiska oraz danych korespondencyjnych w celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym. Organizator może także przetwarzać inne dane osobowe Laureatów Konkursu, o których mowa w pkt 7.1. w celach tam określonych.

9.2. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z

2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 9.3.

Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki lub jego Zgłoszenie

Konkursowe zostaną wykluczone z Konkursu, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.

9.4. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Laureata Konkursu w Serwisie Facebook® oraz na stronie internetowej organizatora w postaci Imienia i Nazwiska

10. REKLAMACJE

10.1. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.

10.2. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konkurs@transinfo.pl nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia ostatnich Laureatów Konkursu.

10.3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.

10.4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z pkt 10.5. Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji, a także treść żądania.

10.5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą e-mail.

10.6. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1. W przypadku, gdyby pojawiły się problemy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu Facebook®, dostęp do Konkursu na ścianie (wallu) Fanpage'a może zostać czasowo zawieszony.

11.2. Poprawność działania platformy internetowej wykorzystywanej do przeprowadzenia Konkursu może być uzależniona od sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także parametrów łącza internetowego posiadanego przez Uczestnika oraz natężenia ruchu w sieci Internet lub w Serwisie Facebook®.

11.3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest brać udział w Konkursie osobiście W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika powyższych postanowień Uczestnik może zostać wykluczony, a jego Zgłoszenia Konkursowe nie będą brane pod uwagę, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.

11.4. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych ze Zgłoszeniem Konkursowym ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

11.5. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu skutkuje jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. W szczególności naruszeniem Regulaminu Konkursu jest zawinione podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych oraz naruszenie przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie przepisów obowiązującego prawa.

11.6. Uczestnicy, wobec których stwierdzono, że ingerują w platformę internetową wykorzystywaną do realizacji Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do Nagrody.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Fanpage'u lub na stronie internetowej transinfo.pl . W przypadku zmiany Regulaminu na Fanpage'u lub na stronie, pojawi się stosowny komunikat, a Uczestnicy zostaną także

powiadomieni o zmianach Regulaminu za pośrednictwem komunikatu na ścianie (wallu) Fanpage'a, stronie internetowej lub poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego dokonano Zgłoszenia Konkursowego

12.2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.

12.3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie

postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

12.4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

12.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy

Kodeksu Cywilnego.

12.6. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na

stronie internetowej www.infobus.plSpodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....