TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Radzymin: Zaprojektowanie i wybudowanie parkingu "Parkuj i jedź"
- Opublikowano: 13.10.2020 18:48:15

Gmina Radzymin

05-250 Radzymin

pl. T. Kościuszki 2

Tel. 22 667 67 67,

Fax. 22 667 68 99

E-mail zp@radzymin.pl,

WWW www.radzymin.pl

Województwo mazowieckie

Powiat wołomiński

Treść zamówienia Zaprojektowanie i wybudowanie parkingu "Parkuj i jedź"


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i wybudowanie parkingu "Parkuj i jedź" w ramach projektu "Rozwój zrównoważony multimodalnej mobilności miejskiej – Parkuj i Jedź w Radzyminie". Projektowany parking zlokalizowany będzie na działce nr ew. 1/3, 1/1, 1/4, 1/13, obr. Radzymin 03-01 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia Zaprojektowanie i wybudowanie parkingu "Parkuj i jedź" w ramach projektu " Rozwój zrównoważony multimodalnej mobilności miejskiej – Parkuj i Jedź w Radzyminie": 1. 165 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 2. 5 miejsc postojowych dla samochodów osobowych osób niepełnosprawnych, 3. 104 miejsca postojowe dla rowerów wraz z wiatami (5 szt), 4. toaletę z przyłączem do zbiornika bezodpływowego lub z przyłączem kanalizacji sanitarnej, 5. system kontroli dostępu (z funkcją zliczania pojazdów wjeżdżających i wyjeżdzających), 6. system monitoringu całego parkingu oraz przystanków autobusowych, 7. oświetlenie parkingu, 8. system odwodnienia parkingu i dróg, 9. połączenie z istniejącą i projektowaną siecią ścieżek rowerowych, 10. połączenie z istniejącymi i projektowanymi ciągami pieszymi, 11. przystanek autobusowy (zgodnie z planem sytuacyjnym) wyposażone w wiaty przystankowe 12) pętla dla autobusów miejskich, 12. obsianie trawą oraz nasadzenia zieleni ozdobnej, 13. wykonanie systemu jednolitego oznakowania wszystkich parkingów "P+R" dla WOF ZIT. Wymagania szczegółowe do realizacji robót: 1. Kierownik budowy jest obowiązany prowadzić dziennik budowy. 2. Wytyczenie obiektu należy powierzyć osobie posiadającej uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji. 3. Kierownik budowy jest zobowiązany zabezpieczyć teren budowy. 4. Roboty należy realizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia, ochronę środowiska oraz interes osób trzecich (w tym zapewnić dojazd do posesji). 5. Nie można zmieniać stanu wody i kierunku spływu wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich. 6. Z chwilą zakończenia budowy należy doprowadzić do należytego stanu i porządku teren budowy i jego otoczenie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy oraz załączona do SIWZ dokumentacja. "Numer referencyjny:ZP.271.1.31.2020

Specyfikacja https://bip.radzymin.pl/przetarg/2957/zp-271-1-31-2020

LINK do SIWZ http://bip.radzymin.pl/przetarg/2957/zp-271-1-31-2020

CPV 45223320-5: Roboty budowlane w zakresie obiektów typu parkuj i jedź

71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Wymagania III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określania warunku. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł. W przypadku składania oferty wspólnej, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli spełni go jeden z Wykonawców lub spełnią go łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: a) posiada zdolność zawodową (wiedza i doświadczenie): w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej: − dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu parkingu ogólnodostępnego o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto oraz − jedną robotę polegającą na budowie drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą (minimum kanalizacja deszczowa, sieć oświetlenia drogowego) o wartości minimum 800 000,00 zł. b) posiada zdolność zawodową (potencjał kadrowy), to jest dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia: − 1 osoba w specjalności inżynieryjnej drogowej; − 1 osoba w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; − 1 osoba w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Przez ww. uprawnienia budowlane zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 r. poz.1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). Dopuszcza się łączenie funkcji w różnych specjalnościach, o ile osoby te będą posiadały stosowne uprawnienia budowlane. W przypadku składania oferty wspólnej, Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeśli spełni go jeden z Wykonawców lub spełnią go łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W tym zakresie zastosowanie ma art. 26 ust. 6 ustawy Pzp III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 10. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień składania następujących oświadczeń lub dokumentów: 1. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł; 2. wykazu robót budowlanych (o których mowa w pkt. VIII 2 ppkt 3a niniejszej SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 3. wykazu osób (o których mowa w pkt VIII 2 ppkt 3b niniejszej SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.radzymin.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt X.1 SIWZ. 3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. X.2 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zawarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te muszą zostać wystawione z zachowanie terminów wskazanych dla dokumentów wymienionych w pkt. X.3 SIWZ.

Wadium Tak, 20 000,00 PLN

Osoba do kontaktu Gmina Radzymin

pl. T. Kościuszki 2

05-250 Radzymin

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia 2022-06-30

Miejsce i termin składania ofert Gmina Radzymin

05-250 Radzymin

Pl. T. Kościuszki 2, g. 13:00, pok. 24


2020-10-12

Sposób składania ofertSpodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
infrastruktura

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....