TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Nowogard: Gmina zleci świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego
InfoBus.pl - Opublikowano: 01.03.2019 17:21:04

Gmina Nowogard informuje o ogłoszonym przetargu na świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej

Dane zamawiającego:

Gmina Nowogard

72-200 Nowogard

Plac Wolności 1

Tel. 913 926 200

Fax. 913 926 206

E-mail inwestycje@nowogard.pl

WWW bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=aabdbeca-4089-48ff-afb7-08b1734242fc

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście Nowogard

Trasa komunikacji miejskiej: ul. Bema, ul. Armii Krajowej 17, ul. Kościuszki 35, ul., Romualda Traugutta, Wojska Polskiego 4, ul. Kościelna, Dworzec PKS, ul. 3 Maja, ul. 3 Maja (REM), ul. Dworcowa, ul. Bankowa, ul. 15 Lutego, ul. Żeromskiego, Ks. J. Poniatowskiego, ul. Boh. Warszawy, ul. Radosława.

Trasa komunikacji miejskiej przebiega zgodnie z dołączonymi do SIWZ rozkładami jazdy.

Komunikacja miejska od poniedziałku do piątku kursuje w godzinach 05:30 – 18:19; w soboty 05:30 do 15:44.

W dniach 1 listopada , 24 grudnia komunikacja miejska kursuje tak jak w soboty. Łączna długość kursów dziennych wynosi: w dni robocze - 211 km, w soboty, 1 listopada i 24 grudnia – 156 km Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonego rozkładu jazdy oraz tras linii komunikacji miejskiej

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności będące przedmiotem zamówienia z należytą starannością, przestrzegając przy tym obowiązujących przepisów.

Wszystkie przewozy muszą być wykonywane przez Wykonawcę punktualnie, zgodnie z rozkładem jazdy.

W czasie trwania realizacji zamówienia musi być zapewniona stała obsługa przewozów pasażerów, także w przypadku awarii pojazdu lub innych zdarzeń losowych. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia w tych sytuacjach pojazdu zastępczego w niezwłocznym czasie. W przypadku niepodstawienia pojazdu zastępczego i konieczności wynajęcia pojazdu przez Gminę, Wykonawca zostanie obciążony pełnymi kosztami wynajęcia pojazdu oraz karami umownymi określonymi w umowie. W/w koszty zostaną potrącone z faktury Wykonawcy za wykonane usługi przewozowe.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub spóźnienie przewozu wskutek działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia.

Przez okres realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną polisę potwierdzającą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na regularne przewozy osób na terenie miasta Nowogard.

Na dzień rozpoczęcia zadania Wykonawca musi posiadać zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Nowogard zgodne z zakresem zadania.

Wykonawca musi posiadać zainstalowaną w autobusie kasę fiskalną i ewidencjonować sprzedaż biletów.

Wykonawca zapewni sprzedaż biletów przez kierowców pojazdów, w taki sposób, aby kierowca pojazdu zawsze dysponował biletami w ilości niezbędnej do zapewnienia ciągłości sprzedaży. Niesprzedawanie biletów pasażerom oraz pobieranie pieniędzy od pasażerów bez wydawania biletu jest zabronione, a w przypadku stwierdzenia takiego faktu, Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę w wysokości określonej we wzorze umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kontroli posiadania biletów przez pasażerów.

Nabycie i rozprowadzania biletów leży po stronie Wykonawcy. Ceny biletów na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu określa uchwała nr XXXVIII/369/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia cen biletów w komunikacji miejskiej na terenie miasta Nowogard oraz ulg w przejazdach środkami tej komunikacji stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ.

Za wykonaną pracę przewozową Wykonawca zatrzyma przychody uzyskane ze sprzedaży biletów a Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ryczałtową zaoferowaną w ofercie przetargowej pomniejszoną o przychody uzyskane z biletów. Przychody ze sprzedaży biletów oraz zaoferowana przez Wykonawcę w ofercie przetargowej kwota ryczałtowa musi uwzględnić wszystkie koszty ponoszone na realizację zadania (przedmiotu zamówienia), w tym koszty dojazdu z bazy do przystanku początkowego i koszty zjazdu z przystanku końcowego do bazy.

W trakcie trwania umowy dopuszcza się zmiany tras przejazdu Komunikacji Miejskiej. Zmiany te będą uzgodnione przez obie strony w formie pisemnej, a koszty związane z wydłużeniem trasy będą rozliczone poprzez zwiększenie zaoferowanej w ofercie przetargowej kwoty ryczałtowej proporcjonalnie do ilości dodatkowo przejechanych kilometrów w danym miesiącu.

Pojazdy, którymi przewoźnik wykonuje usługi przewozowe, muszą być czyste wewnątrz i z zewnątrz, a ich wystrój zewnętrzny i wewnętrzny musi być estetyczny. Za pojazd czysty uważa się pojazd, w którym w momencie rozpoczęcia pracy przewozowej wewnątrz pojazdu na siedzeniach i podłogach nie ma widocznych zanieczyszczeń np. błota, kurzu.

Kierowca powinien być schludnie ubrany i kulturalnie obsługiwać pasażerów.

Pojazdy skierowane do obsługi przewozów muszą być sprawne technicznie.

Wykonawca zobowiązuje się powiadamiać o zauważonych przez kierowcę dewastacjach infrastruktury przystankowej.

Wykonawca zobowiązany zostanie do wymienienia na swój koszt tabliczek z rozkładem jazdy w przypadku ich zniszczenia lub zmiany rozkładu jazdy.

Autobusy regularnej komunikacji miejskiej winny spełniać wymogi określone w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. Poz.2022). Ponadto autobusy muszą być wyposażone w: a). miejsce dla wózka inwalidzkiego lub dziecięcego oraz urządzenie do wjazdu do autokaru, b). automatycznie otwierane drzwi, c). minimum 72 miejsca w tym: siedzących 27 i 45 stojących. Jeżeli liczba pasażerów się zmniejszy, w wyniku porozumienia Stron, Wykonawca może podstawić autobus o mniejszej ilości miejsc.

Zamawiający żąda by Wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie chce powierzyć podwykonawcom.

Wykonawca zobowiązany jest do: a). złożenia co miesiąc sprawozdania z realizacji świadczonych usług w zakresie przedmiotu umowy w tym informacji dotyczących ilości sprzedanych biletów i ilości przewiezionych pasażerów wg wzoru formularza zawartego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2011 r. (Dz. U z 2011r. Nr 86, poz.5280), b). realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 3, 6 oraz 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Wykonawca może umieszczać reklamy na autobusach wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 13 marzec 2019 r.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
linia
usługi przewozowe
transport zbiorowy
Nowogard

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....