TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Nowogard: Gmina zleci świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego
InfoBus.pl - Opublikowano: 01.03.2019 17:21:04

Gmina Nowogard informuje o ogłoszonym przetargu na świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej

Dane zamawiającego:

Gmina Nowogard

72-200 Nowogard

Plac Wolności 1

Tel. 913 926 200

Fax. 913 926 206

E-mail inwestycje@nowogard.pl

WWW bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=aabdbeca-4089-48ff-afb7-08b1734242fc

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście Nowogard

Trasa komunikacji miejskiej: ul. Bema, ul. Armii Krajowej 17, ul. Kościuszki 35, ul., Romualda Traugutta, Wojska Polskiego 4, ul. Kościelna, Dworzec PKS, ul. 3 Maja, ul. 3 Maja (REM), ul. Dworcowa, ul. Bankowa, ul. 15 Lutego, ul. Żeromskiego, Ks. J. Poniatowskiego, ul. Boh. Warszawy, ul. Radosława.

Trasa komunikacji miejskiej przebiega zgodnie z dołączonymi do SIWZ rozkładami jazdy.

Komunikacja miejska od poniedziałku do piątku kursuje w godzinach 05:30 – 18:19; w soboty 05:30 do 15:44.

W dniach 1 listopada , 24 grudnia komunikacja miejska kursuje tak jak w soboty. Łączna długość kursów dziennych wynosi: w dni robocze - 211 km, w soboty, 1 listopada i 24 grudnia – 156 km Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonego rozkładu jazdy oraz tras linii komunikacji miejskiej

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności będące przedmiotem zamówienia z należytą starannością, przestrzegając przy tym obowiązujących przepisów.

Wszystkie przewozy muszą być wykonywane przez Wykonawcę punktualnie, zgodnie z rozkładem jazdy.

W czasie trwania realizacji zamówienia musi być zapewniona stała obsługa przewozów pasażerów, także w przypadku awarii pojazdu lub innych zdarzeń losowych. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia w tych sytuacjach pojazdu zastępczego w niezwłocznym czasie. W przypadku niepodstawienia pojazdu zastępczego i konieczności wynajęcia pojazdu przez Gminę, Wykonawca zostanie obciążony pełnymi kosztami wynajęcia pojazdu oraz karami umownymi określonymi w umowie. W/w koszty zostaną potrącone z faktury Wykonawcy za wykonane usługi przewozowe.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub spóźnienie przewozu wskutek działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia.

Przez okres realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną polisę potwierdzającą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na regularne przewozy osób na terenie miasta Nowogard.

Na dzień rozpoczęcia zadania Wykonawca musi posiadać zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Nowogard zgodne z zakresem zadania.

Wykonawca musi posiadać zainstalowaną w autobusie kasę fiskalną i ewidencjonować sprzedaż biletów.

Wykonawca zapewni sprzedaż biletów przez kierowców pojazdów, w taki sposób, aby kierowca pojazdu zawsze dysponował biletami w ilości niezbędnej do zapewnienia ciągłości sprzedaży. Niesprzedawanie biletów pasażerom oraz pobieranie pieniędzy od pasażerów bez wydawania biletu jest zabronione, a w przypadku stwierdzenia takiego faktu, Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę w wysokości określonej we wzorze umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kontroli posiadania biletów przez pasażerów.

Nabycie i rozprowadzania biletów leży po stronie Wykonawcy. Ceny biletów na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu określa uchwała nr XXXVIII/369/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia cen biletów w komunikacji miejskiej na terenie miasta Nowogard oraz ulg w przejazdach środkami tej komunikacji stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ.

Za wykonaną pracę przewozową Wykonawca zatrzyma przychody uzyskane ze sprzedaży biletów a Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ryczałtową zaoferowaną w ofercie przetargowej pomniejszoną o przychody uzyskane z biletów. Przychody ze sprzedaży biletów oraz zaoferowana przez Wykonawcę w ofercie przetargowej kwota ryczałtowa musi uwzględnić wszystkie koszty ponoszone na realizację zadania (przedmiotu zamówienia), w tym koszty dojazdu z bazy do przystanku początkowego i koszty zjazdu z przystanku końcowego do bazy.

W trakcie trwania umowy dopuszcza się zmiany tras przejazdu Komunikacji Miejskiej. Zmiany te będą uzgodnione przez obie strony w formie pisemnej, a koszty związane z wydłużeniem trasy będą rozliczone poprzez zwiększenie zaoferowanej w ofercie przetargowej kwoty ryczałtowej proporcjonalnie do ilości dodatkowo przejechanych kilometrów w danym miesiącu.

Pojazdy, którymi przewoźnik wykonuje usługi przewozowe, muszą być czyste wewnątrz i z zewnątrz, a ich wystrój zewnętrzny i wewnętrzny musi być estetyczny. Za pojazd czysty uważa się pojazd, w którym w momencie rozpoczęcia pracy przewozowej wewnątrz pojazdu na siedzeniach i podłogach nie ma widocznych zanieczyszczeń np. błota, kurzu.

Kierowca powinien być schludnie ubrany i kulturalnie obsługiwać pasażerów.

Pojazdy skierowane do obsługi przewozów muszą być sprawne technicznie.

Wykonawca zobowiązuje się powiadamiać o zauważonych przez kierowcę dewastacjach infrastruktury przystankowej.

Wykonawca zobowiązany zostanie do wymienienia na swój koszt tabliczek z rozkładem jazdy w przypadku ich zniszczenia lub zmiany rozkładu jazdy.

Autobusy regularnej komunikacji miejskiej winny spełniać wymogi określone w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. Poz.2022). Ponadto autobusy muszą być wyposażone w: a). miejsce dla wózka inwalidzkiego lub dziecięcego oraz urządzenie do wjazdu do autokaru, b). automatycznie otwierane drzwi, c). minimum 72 miejsca w tym: siedzących 27 i 45 stojących. Jeżeli liczba pasażerów się zmniejszy, w wyniku porozumienia Stron, Wykonawca może podstawić autobus o mniejszej ilości miejsc.

Zamawiający żąda by Wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie chce powierzyć podwykonawcom.

Wykonawca zobowiązany jest do: a). złożenia co miesiąc sprawozdania z realizacji świadczonych usług w zakresie przedmiotu umowy w tym informacji dotyczących ilości sprzedanych biletów i ilości przewiezionych pasażerów wg wzoru formularza zawartego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2011 r. (Dz. U z 2011r. Nr 86, poz.5280), b). realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 3, 6 oraz 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Wykonawca może umieszczać reklamy na autobusach wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 13 marzec 2019 r.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
linia
usługi przewozowe
transport zbiorowy
Nowogard
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....