TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Ministerstwo Środowiska o imporcie używanych autobusów
InfoBus.pl - Opublikowano: 20.04.2017 12:14:00 1 komentarz
Ministerstwo Środowiska o imporcie używanych autobusów

Prezentujemy interpelację posła Piotra Uruskiego ws. imporcie autobusów ze starszych roczników do naszego kraju. Odpowiada mu Paweł Sałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Generalnie ministerialny tekst niczego nowego do sprawy nie wnosi i jest kolejnym pokazem indolencji rządu ws. ograniczenia importu używanych pojazdów i tym samym działań na rzecz ochrony rodzimego przemysłu. Po prostu się nie da? Przytaczamy tekst głównie powodu użycia przez Pana posła danych z naszego portalu. Proszę jakich mamy czytelników? Dziękujemy i polecamy się na przyszłość. A oto pytania Pana posła:

-"Szanowny Panie Ministrze! Warunkiem koniecznym dopuszczenia autobusu (jak i każdego innego pojazdu) do ruch drogowego zasadniczo jest uzyskanie przez ten pojazd świadectwa homologacji, czyli dokumentu potwierdzającego spełnienie wielu obowiązujących przepisów (dyrektyw unijnych, Regulaminów EKG ONZ). Badania pojazdów i podzespołów składowych prowadzi się wielotorowo, ale jednym z bardzo istotnych elementów są badania silników w kontekście emisji substancji szkodliwych.


W nomenklaturze motoryzacyjnej zaliczamy silniki spalinowe do jednej z kilku kategorii w kontekście emisji spalin, popularnie nazywanych normą "Euro". Silniki spalinowe wyprodukowane na początku lat 90-tych to silniki z poziome emisji "Euro 1". Silniki obecnie montowane w nowych pojazdach to silniki spełniające już wymagania emisji poziomie "Euro 6". Oczywiście producenci pojazdów zobowiązani są do montowania silników spełniających obecnie obowiązujące przepisy.


Aby przybliżyć Panu jak duży dokonał się postęp w konstrukcji silników i jak nowe silniki są bardziej ekologiczne w stosunku do silników sprzed kilku i kilkunastu lat proszę spojrzeć na dane umieszczone w poniższej tabeli.

Norma emisji spalin

Rok

wejścia

normy

Poziomy emisji substancji szkodliwych emitowanych przez silnik spalinowy

CO ? tlenek węgla

(mg/kWh)

HC ? węglowodory

(mg/kWh)

NOx ? tlenki azotu

(mg/kWh)

PM ? cząstki stałe

(mg/kWh)

Euro 1

1992

4500

1100

8000

-

Euro 2

1998

4000

1100

7000

-

Euro 3

2000

2100

660

5000

100

Euro 4

2006

1500

460

3500

20

Euro 5

2009

1500

460

2000

20

Euro 6

2013

1500

130

400

10

Jak widać zmiany w parametrach poziomów emisji spalin są znaczące. Każda z kolejnych generacji silników wprowadziła kolejne obostrzenia powodując, że kolejne wersje autobusów stawały się coraz mniej uciążliwe dla środowiska naturalnego.

Niestety chociaż nowe pojazdy są coraz bardziej ekologiczne, to nadal importowane są do naszego kraju stare i wyeksploatowane autobusy. Nawiasem mówiąc trudno jest ocenić w jakim stopniu poziom zużycia silnika starego pojazdu podnosi jego emisję substancji szkodliwych w stosunku do nominalnych wartości uzyskiwanych przez ten sam pojazd opuszczający zakład produkcyjny. Brak dbałości o stan techniczny, często spotykanej w stosunku do starych autobusów może przesunąć poziom emisji EURO o jedno lub więcej "oczek" w dół.

Jak podaje portal "infobus.pl" w roku 2016 zarejestrowano w naszym kraju 3575 używanych autobusów. Większość z nich czyli 41% została wyprodukowanych głownie w latach 2000-2004, czyli są to autobusy spełniające normę emisji na poziomie Euro 3. Przeliczając to na wartości bezwzględne daje to liczbę 1455 pojazdów.

Ale również znalazła się tam liczna grupa pojazdów wyprodukowanych wcześniej tj. w latach 1996-1999, a więc autobusy Euro 2 i nowsze wyprodukowane pomiędzy 2005 a 2009 rokiem czyli Euro 4. Sumarycznie autobusy wyprodukowane w latach 19996-2009 to 85% całości zaimportowanych autobusów, a autobusów o dacie produkcji mieszczącej się między 1996 a 2004 rokiem to 56% ogółu eksportu autobusów. Proszę tylko zwrócić uwagę, jak radykalna różnica w emisji tlenków azotu i cząstek stałych jest między silnikami Euro 3 a współczesnymi Euro 6. Autobusy Euro 3 emitują ponad 12 krotnie więcej tlenków azotu i 10 krotnie więcej cząstek stałych. O wpływie tych substancji na stan naszej atmosfery i naszego zdrowia nie trzeba chyba nikogo przekonywać.

Jeden jeżdżący autobus Euro 3 odpowiada w kontekście poziomów emisji NOx i PM około 10 jeżdżącym nowym autobusom Euro 6. Przeliczając to na import do Polski autobusów Euro 3 liczba ta jest naprawdę zatrważająca. Emisja substancji szkodliwych sprowadzonych autobusów z silnikami Euro 3 jest równoważna emisji aż 14 550 autobusów Euro 6.

Cytując dalej ten sam portal ""infobus.pl" czytamy, że w minionym roku zarejestrowano 1987 nowych autobusów. Przeliczając więc inaczej można powiedzieć, że poziom emisji używanych autobusów sprowadzonych w ubiegłym roku (zakładając, że jest to 1455 autobusów Euro 3) odpowiada liczbie autobusów Euro 6, które są sprzedawane w naszym kraju w ciągu ponad 7 lat. W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z zapytaniami:

1. Jakie jest stanowisko Ministra Środowiska w tej sprawie?

2. W wielu przypadkach zastanawiający jest fakt, że zakupy te są często wspierane funduszami państwowymi mającymi na celu odnowienie floty autobusów na poziomie miast i gmin. Czy rzeczywiście odnowienie floty autobusowej ma polegać na zmianie, która nie wprowadzi zasadniczych zmian służących ochronie środowiska i zdrowia obywateli?

3. Czy nie powinno promować się poprzez wprowadzenie odpowiednich mechanizmów prawnych zakupów nowych autobusów spełniających obecnie obowiązujące przepisy emisyjne? Warto zwrócić również uwagę, że ograniczając prawnie import starych i trujących autobusów wspieramy tym samym dynamikę produkcji polskich producentów autobusów.

Odpowiedź Ministerstwa

-"W nawiązaniu do interpelacji poselskiej Pana Piotra Uruskiego, z dnia 9 marca 2017 r., nr 10773 w sprawie wprowadzenia uregulowań prawnych dotyczących zakupów nowych autobusów promujących pojazdy przyjazne dla środowiska naturalnego, poniżej przedstawiam odpowiedź przygotowaną na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym realizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w strefie transgranicznej, w transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim oraz w żegludze śródlądowej określa ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867). Ustawa wprowadziła m. in. pojęcie organizatora publicznego transportu zbiorowego (którym w zakresie transportu drogowego jest właściwa jednostka samorządu terytorialnego), operatora publicznego transportu zbiorowego (uprawnionego przez organizatora do przewozu osób na podstawie umowy) oraz przewoźnika (wykonującego przewozy "komercyjne" na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu).

Opierając się na przepisach zawartych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, wyróżniamy dwa modele funkcjonowania autobusowego transportu drogowego w Polsce. Są to przewozy o charakterze użyteczności publicznej oraz przewozy komercyjne. Organizowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w przewozach drogowych na szczeblu lokalnym znajduje się w kompetencjach wyłącznie jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym, mając na uwadze kwestie dotyczące ochrony środowiska, organizator publicznego transportu zbiorowego organizując przewozy o charakterze użyteczności publicznej, przy udzielaniu zamówienia publicznego na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia może uwzględnić w szczególności normy jakości świadczonych usług, w tym m. in. rozwiązania techniczne zastosowane w środkach transportu służące zwłaszcza zapewnieniu ochrony środowiska. Również w umowie o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zawieranej przez organizatora publicznego transportu zbiorowego z operatorem, można określić m. in. wymagania w stosunku do środków transportu ? w tym dotyczące zastosowania przez operatora taboru korzystnie oddziaływującego na środowisko naturalne.

Na rynku przewozu osób, działalność gospodarczą mogą prowadzić również przewoźnicy komercyjni. Biorąc pod uwagę, że rynek komercyjnych przewozów autobusowych działa w warunkach wolnej konkurencji, decyzje odnośnie wyboru środków transportu, którymi będą realizowane przewozy pozostaje w gestii tych przedsiębiorców. Jednocześnie należy wskazać, że istnieją możliwości wsparcia finansowego działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu transportu miejskiego na środowisko naturalne w miastach. Wsparcie dotyczy przedsięwzięć w zakresie rozwoju transportu zbiorowego, wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej miast. O wsparcie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności miasta wojewódzkie (i ich obszary funkcjonalne), regionalne i subregionalne oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, zarządcy infrastruktury oraz operatorzy publicznego transportu zbiorowego. Należy podkreślić, że właściwym resortem w odniesieniu do informacji dotyczących tego typu wsparcia jest Ministerstwo Rozwoju.

Ponadto zgodnie z danymi statystycznymi, zawartymi w opracowaniu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pt. "Transport ? wyniki działalności w 2015 r." według stanu na koniec 2015 r., na terytorium RP zarejestrowanych było 109,8 tys. autobusów (o 3,6% więcej niż w 2014 r.). Autobusy o pojemności powyżej 45 miejsc stanowiły 59,0% ogólnego stanu tych pojazdów. Udział autobusów w wieku do 5 lat wzrósł z 8,1% w 2014 r. do 8,5% w 2015 r. Udział autobusów w przedziale wiekowym 16 ? 30 lat zmniejszył się z 45,7% do 45,1%. Udział zarejestrowanych autobusów w wieku powyżej 30 lat wyniósł 19,5% (w 2014 r. ? 18,0%).

Powyższe analizy pozwalają stwierdzić, że tabor autobusowy w naszym kraju ulega powolnemu jednak stopniowemu odnawianiu i jest zastępowany przez nowsze pojazdy. Jednocześnie dane GUS w tym przypadku nie wyróżniają szczegółowego podziału autobusów pod względem poziomu emisji szkodliwych substancji do atmosfery w wyniku spalania paliwa, pozwalającego ocenić skalę wymiany taboru na pojazdy niskoemisyjne.

Jednocześnie informuję, że ze względu na fakt, iż transport może stanowić istotne źródło przekroczeń norm jakości powietrza w Polsce przygotowano szereg rozwiązań technicznych, organizacyjnych i finansowych, mających za cel poprawę stanu powietrza w następujących dokumentach: Krajowy Program Ochrony Powietrza ogłoszony przez Ministra Środowiska 9 września 2015 r. oraz "Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. Zagadnienie zmniejszenia wpływu transportu na środowisko, w tym zwłaszcza na powietrze stanowi istotny element także opracowywanych obecnie dokumentów strategicznych: Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce "Energia dla Przyszłości" oraz rekomendacji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów dla Rady Ministrów pt: Program "Czyste Powietrze".

Należy wyrazić nadzieję, że realizacja działań zawartych w ww. dokumentach przyczyni się do poprawy stanu powierza w kraju poprzez odnowienie floty autobusów, które będą spełniały najwyższe normy emisyjne Euro. Z poważaniem Paweł Sałek Sekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska."

Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
sejm
  • pako – 20.04.2017

    To mozna wywnioskowac z tego ze beda dalej sprowadzane stare autobusy

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....