TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

MIB: nie ma problemu transgranicznych autobusów
InfoBus.pl - Opublikowano: 26.04.2017 16:44:49
MIB: nie ma problemu transgranicznych autobusów

Na początku roku w Sejmie pojawiło się kilka interpelacji ws. liberalizacji wymagań koncesyjnych dla krótkich połączeń autobusowych w strefie przygranicznej. Posłom odpowiedział Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa:

-"Odpowiadając na interpelację numer 10449 posłów Kornelii Wróblewskiej i Zbigniewa Gryglasa z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie umowy dwustronnej w sprawie liberalizacji wymagań koncesyjnych dla krótkich połączeń autobusowych w strefie przygranicznej przedstawiam następujące informacje.

Zagadnienie przewozów transgranicznych było istotnie jednym z tematów krótkiej dyskusji podczas ostatniego posiedzenia polsko-słowackiej grupy roboczej ds. transgranicznych połączeń komunikacyjnych, które odbyło się w Bratysławie dnia 3 listopada 2016 r. W wyniku analizy zagadnienia stwierdzono m.in., że odnotowuje się wzrastający indywidualny przygraniczny ruch kołowy, który z racji swojej specyfiki jest na obszarach górskich skuteczny i w konsekwencji często preferowany. Powyższy fakt ma z kolei bezpośredni wpływ na popyt na przewozy drogowe realizowane transportem autobusowym. Obecnie jest on na tyle niewielki, że firmy przewozowe nie podejmują się uruchomienia regularnych linii autobusowych na zasadach komercyjnych. Obie strony potwierdziły, że w niniejszej sprawie będą prowadziły wymianę informacji, co w przyszłości może dopiero otworzyć możliwość podjęcia się przygotowania i zawierania umowy dwustronnej, o której mowa w tytule.

Biorąc pod uwagę powyższe, pragnę sprostować, że nie było i nie mogło być na obecnym etapie głównym celem posiedzenia grupy roboczej zawarcie wspomnianej umowy dwustronnej. Informacje o rychłym zawarciu umowy, wcześniej przygotowanej i uzgodnionej, nie pokrywają się ze stanem faktycznym i są zbyt daleko idące.

Wszczęcie procedury legislacyjnej włącznie z procesem konsultacji społecznych jest dziś kwestią przyszłości i wiąże się ze znacznie dłuższym horyzontem czasowym. Obie strony na szczeblu rządowym nie podejmowały takich kroków.

Zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym realizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w strefie transgranicznej, w transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim oraz w żegludze śródlądowej określa ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 z późn. zm.).

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, przez strefę transgraniczną należy rozumieć obszar co najmniej jednej gminy, powiatu lub co najmniej jednego województwa, na którym operator publicznego transportu zbiorowego świadczy usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, położony bezpośrednio przy granicy Rzeczypospolitej Polskiej i obszar odpowiedniej jednostki administracyjnej położonej poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium sąsiedniego państwa.

Mając powyższe na uwadze, jednostki samorządu terytorialnego mogą podjąć się organizowania przewozu o charakterze użyteczności publicznej realizowanego w strefie transgranicznej. W takim przypadku jednostką administracyjną położoną poza granicami RP powinien być odpowiednik polskiej jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto w celu zorganizowania przewozów w strefie transgranicznej wskazane jest zawarcie porozumienia pomiędzy wyżej wymienionymi samorządami. W takim porozumieniu strony mogą uregulować m.in. sprawy podziału zadań związanych z organizacją przewozów oraz ich finansowaniem.

Niezależnie od powyższych regulacji, istnieje także możliwość świadczenia usług przewozowych na zasadach komercyjnych.

Zasady wykonywania międzynarodowego autobusowego i autokarowego przewozu osób na terytorium Wspólnoty określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) 561/2006 oraz ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, z późn. zm.).

Biorąc pod uwagę, że rynek prywatnych międzynarodowych przewozów autobusowych działa w warunkach wolnej konkurencji i na własny rachunek ekonomiczny, podejmowanie decyzji o uruchamianiu konkretnych połączeń komunikacyjnych oraz projektowanie rozkładów jazdy leży w gestii tych przewoźników.

Jednocześnie należy wziąć pod uwagę zapisy art. 25 rozporządzenia 1073/2009, które stanowią, że państwa członkowskie mogą zawierać dwustronne i wielostronne porozumienia dotyczące dalszej liberalizacji usług wchodzących w zakres niniejszego rozporządzenia, szczególnie odnośnie do systemu zezwoleń i uproszczeń, bądź likwidacji dokumentów kontrolnych, w szczególności w regionach przygranicznych.

Należy również wskazać, że do resortu infrastruktury i budownictwa nie wpływają wnioski przewoźników oraz organizacji zrzeszających tych przewoźników, z których wynikałoby, że w przypadku uproszczenia procedur związanych z uzyskaniem odpowiednich uprawnień na przewozy międzynarodowe przedsiębiorcy gotowi są uruchomić kolejne regularne autobusowe połączenia transgraniczne. Należy ocenić, że w obszarze transgranicznym ruch turystyczny jest na tyle niewielki, że nie zagwarantuje zapełnienia autobusów i przez to takie przewozy mogą być nierentowne.

Niemniej jednak resort infrastruktury i budownictwa jest gotowy podjąć odpowiednie działania w kierunku zawarcia porozumienia ze stroną słowacką w przypadku, gdy wystąpi realne zapotrzebowanie na międzynarodowe przewozy autobusami na pograniczu polsko-słowackim i gotowość do ich realizacji ze strony prywatnych przewoźników drogowych.

W tym kontekście Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa uzyskało opinię Komisji Europejskiej dotyczącą zakresu możliwych uzgodnień w ramach porozumień, o których mowa w art. 25 rozporządzenia 1073/2009. Komisja wyjaśnia, że międzynarodowy przewóz osób podlega obowiązkowi posiadania licencji wspólnotowej i nie ma możliwości zniesienia obowiązku posiadania ww. licencji w wyniku zawarcia powyższego porozumienia. Komisja wskazuje, że licencja wspólnotowa ma charakter zezwolenia do wykonywania przewozów międzynarodowych, natomiast art. 25 rozporządzenia 1073/2009 uprawnia państwa członkowskie do zawierania porozumień dotyczących dalszej liberalizacji usług, jednakże w odniesieniu do rodzaju świadczonych usług tj. przewozu regularnego, regularnego specjalnego oraz okazjonalnego. MIB nie neguje, że w oparciu o ten przepis nie można zawrzeć stosownego porozumienia międzynarodowego, natomiast w swoim stanowisku wskazał wyraźnie, że rozporządzenie nr 1073/2009 nie przewiduje możliwości zawarcia umowy w celu traktowania międzynarodowych przewozów drogowych osób, sięgających w głąb innego państwa członkowskiego jako przewozów krajowych."

Co ze Słowacją, Czechami, Niemcami i Litwą?

Jerzy Szmit wypowiedział się także ws. komunikacji autobusowej w strefie transgranicznej na granicy z unijnymi sąsiadami

-"Odpowiadając na interpelację numer 10658 Pani poseł Ewy Lieder z dnia 8 marca 2017 r. skierowaną do Ministra Spraw Zagranicznych, a następnie przekazaną do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, w sprawie komunikacji autobusowej w strefie transgranicznej na granicy z unijnymi sąsiadami, przedstawiam następujące informacje.

Strona polska (MIB) prowadzi ze Słowacją, Czechami, Niemcami i Litwą na bieżąco współpracę w ramach stałych gremiów w postaci międzyrządowych komisji ds. współpracy transgranicznej oraz dodatkowo z Litwą ? w ramach podkomisji ds. transportu przy międzyrządowej komisji ds. współpracy gospodarczej.

Należy ponadto wskazać, że organizacja przewozów autobusowych w strefie przygranicznej leży w gestii samorządów zainteresowanych jednostek administracyjnych, które mogą podjąć się organizowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizowanych w strefie transgranicznej. W takim przypadku jednostką administracyjną położoną poza granicami RP powinien być odpowiednik polskiej jednostki samorządu terytorialnego. W celu zorganizowania przewozów w strefie transgranicznej wskazane jest zawarcie porozumienia między wyżej wymienionymi samorządami. W takim porozumieniu strony mogą uregulować m.in. sprawy podziału zadań związanych z organizacją przewozów oraz ich finansowaniem.

Jednocześnie należy wziąć pod uwagę postanowienia art. 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) 561/2006, które stanowią, że państwa członkowskie mogą zawierać dwustronne i wielostronne porozumienia dotyczące dalszej liberalizacji usług wchodzących w zakres niniejszego rozporządzenia, szczególnie odnośnie do systemu zezwoleń i uproszczeń, bądź likwidacji dokumentów kontrolnych, w szczególności w regionach przygranicznych. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie neguje, że w oparciu o ten przepis nie można zawrzeć stosownego porozumienia międzynarodowego, natomiast w swoim stanowisku wskazało wyraźnie, że rozporządzenie nr 1073/2009 nie przewiduje możliwości zawarcia umowy w celu traktowania międzynarodowych przewozów drogowych osób, sięgających w głąb innego państwa członkowskiego jako przewozów krajowych.

W tym kontekście Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa uzyskało opinię Komisji Europejskiej dotyczącą zakresu możliwych uzgodnień w ramach porozumień, o których mowa w art. 25 rozporządzenia 1073/2009. Komisja wyjaśnia, że międzynarodowy przewóz osób podlega obowiązkowi posiadania licencji wspólnotowej i nie ma możliwości zniesienia obowiązku posiadania ww. licencji w wyniku zawarcia powyższego porozumienia. Komisja wskazuje, że licencja wspólnotowa ma charakter zezwolenia do wykonywania przewozów międzynarodowych, natomiast art. 25 rozporządzenia 1073/2009 uprawnia państwa członkowskie do zawierania porozumień dotyczących dalszej liberalizacji usług, jednakże w odniesieniu do rodzaju świadczonych usług, tj. przewozu regularnego, regularnego specjalnego oraz okazjonalnego.

Ponadto do resortu infrastruktury i budownictwa nie wpływają wnioski przewoźników oraz organizacji zrzeszających tych przewoźników, z których wynikałoby, że w przypadku uproszczenia procedur związanych z uzyskaniem odpowiednich uprawnień na przewozy międzynarodowe, przedsiębiorcy gotowi są uruchomić kolejne regularne autobusowe połączenia transgraniczne. Należy ocenić, że w obszarze transgranicznym ruch turystyczny jest na tyle niewielki, że nie zagwarantuje zapełnienia autobusów i przez to takie przewozy mogą być nierentowne.

Jednocześnie należy wskazać, że przepisy rozporządzenia 1073/2009 stanowiące o wymogu posiadania licencji wspólnotowej w międzynarodowych przewozach drogowych osób nie wprowadzają zróżnicowania licencji w zależności od odległości na jaką wykonywane są przewozy. Z tego tytułu w Polsce stosuje się jeden rodzaj licencji przy jednakowej opłacie za jej udzielenie. Licencja upoważniająca do wykonywania międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób jest udzielana na okres do 5 lat lub powyżej 5 do 10 lat, w zależności od wniosku przedsiębiorcy. Opłaty z tego tytułu wynoszą 3600 zł (okres do 5 lat) lub 7200 zł (okres powyżej 5 do 10 lat).

Resort infrastruktury i budownictwa jest gotowy podjąć odpowiednie działania w kierunku zawarcia porozumienia z każdym państwem sąsiadującym, będącym członkiem Unii Europejskiej w przypadku, gdy wystąpi realne zapotrzebowanie na międzynarodowe przewozy autobusami na pograniczu i gotowość do ich realizacji ze strony prywatnych przewoźników drogowych.

Odnosząc się do kwestii połączeń kolejowych w strefie transgranicznej informuję, że rolą Ministra Infrastruktury i Budownictwa jest dofinansowywanie jedynie przewozów międzynarodowych o charakterze stricte dalekobieżnym. Jednocześnie Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wskazuje, że na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 z późn. zm.) dotowanie kolejowych przewozów międzynarodowych przez ministra właściwego do spraw transportu jest fakultatywne. W związku z ograniczonymi środkami budżetowymi zapewniana jest jedynie podstawowa oferta tego rodzaju połączeń między Polską a krajami ościennymi, ponieważ priorytetem jest dofinansowanie kolejowych przewozów międzywojewódzkich."Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
MIB
granica
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....