TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Łódź: Dostawa 17 sztuk autobusów elektrycznych
TransInfo.pl - Opublikowano: 06.05.2020 19:04:36
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o.
90-132 Łódź
ul. Tramwajowa 6
Tel. +48 426721120
Fax. +48 426721229
E-mail mbogacka@mpk.lodz.pl
WWW http://www.mpk.lodz.pl
Województwo łódzkie
Powiat łódzki wschodni + Łódź
Treść zamówienia Dostawa 17 sztuk autobusów elektrycznych


Oryginalna treść ogłoszenia
Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest:
1) dostawa 17 sztuk fabrycznie nowych, tj. wyprodukowanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą realizacji dostawy i nie eksploatowanych, niskopodłogowych miejskich autobusów elektrycznych, jednej marki, posiadających dokumenty stanowiące podstawę do rejestracji pojazdu i aktualne na dzień dostawy danej partii pojazdów, spełniających wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j.: Dz.U. 2016, poz. 2022 ze zm.) oraz zgodnych z opisem przed. zam. dotyczącym parametrów autobusów (zał. nr 11A do SIWZ) i z opisem odnoszącym się do systemów pokładowych (zał. nr 11B do SIWZ);
2) dostawa i wyposażenie 2 stanowisk naprawczych do Zakładu Eksploatacji Autobusów nr 1 w Łodzi, zgodnych z opisem przedm. zam., określonym w rozdziale XVIII zał. nr 11A do SIWZ;
Ciąg dalszy opisu znajduje się w pkt II.2.4. niniejszego ogłoszenia.
Specyfikacja Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Tramwajowa 6
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711
Kod pocztowy: 90-132
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Bogacka
E-mail: mbogacka@mpk.lodz.pl
Tel.: +48 426721120
Faks: +48 426721229Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpk.lodz.pl
I. Podstawy wykluczenia
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia określon. w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 i ust. 5 pkt 1 Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą JEDZ, aktualny na dzień składania ofert stanowiący oświadczenie na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (również JEDZ dotyczący podmiotów trzecich w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na ich zasoby).
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, sporządzone na podstawie wzoru zawartego w zał. 6 do SIWZ wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, chyba że Wykonawca nie przynależy do grupy kapitałowej, wówczas lista ta nie musi być załączona.
3. Na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, jest zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego we wskazanym przez niego terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia, niżej wymienione oświadczenia i dokumenty, potwierdzające okoliczności wskazane w złożonym JEDZ:
a) odpis wskazany w paragrafie 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej Rozporz.);
b) informację wskazaną w paragrafie 5 pkt 1 ww. Rozporz. w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 Pzp;
c) informację wskazaną w paragrafie 5 pkt 1 ww. Rozporz. w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp;
d) oświadczenie Wykonawcy wskazane w paragrafie 5 pkt 5 ww. Rozporz., sporządzone na podstawie wzoru zawartego w zał. 8 do SIWZ;
e) oświadczenie Wykonawcy wskazane w paragrafie 5 pkt 6 ww. Rozporządzenia, sporządzone na podstawie wzoru zawartego w zał. 9 do SIWZ.
4. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp, musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niezłożenie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia skutkuje wykluczeniem z postępowania wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:
a) w pkt I.3a powyżej – składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) w pkt I.3b i I.3c powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp. Dokumenty, o których mowa w pkt lit. a i b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Więcej o dokumentach – rozdz. VI SIWZ.
II. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów, zastosować aukcji elektronicznej, udzielić zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 134 ust. 6 pkt 3 Pzp.
CPV 34144910-0: Autobusy elektryczne
34121400-5: Autobusy niskopodłogowe
Wymagania III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej – na podstawie art. 22 ust. 1b pkt 2 Pzp:
Wykonawcy muszą wykazać, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową o minimalnej wartości 30 000 000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę JEDZ, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1) SIWZ (powyższą informację należy uwzględnić w Części IV JEDZ: Kryteria kwalifikacji, B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa, pkt 6)) oraz, w przypadku, o którym mowa w rozdziale VI ust. 3 pkt 1) lit. a) SIWZ, informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2c Pzp.) oraz zobowiązania opisanego w rozdziale VI ust. 1 pkt 2) SIWZ, jeżeli Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja.
Uwaga. Zamawiający, stawiając powyższy warunek udziału w postępowaniu, skorzystał z możliwości wynikającej z §2 ust. 2 pkt 3) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (poz. 1126), a także z art. 22b ust. 1 Pzp., poprzez określenie wartości posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy.
Dla potrzeb oceny spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej w niniejszym postępowaniu, jeśli wielkości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez Narodowy Bank Polski na dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie tego warunku. W przypadku, gdy w dniu wystawienia dokumentu nie zostanie podany przez Narodowy Bank Polski średni kurs PLN do wskazanej w dokumencie waluty, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do danej waluty podany w pierwszym możliwym terminie po dniu wystawienia dokumentu.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej – na podstawie art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp:
Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonali bądź wykonują (dotyczy świadczeń okresowych lub ciągłych) dostawy minimum 8 sztuk fabrycznie nowych autobusów elektrycznych niskopodłogowych (100 % niskiej podłogi), o długości minimum 11,5 m, w ramach jednego lub dwóch kontraktów,
Przy czym warunek zostanie uznany za spełniony, gdy:
1) wykazany przez Wykonawcę kontrakt został przez niego zawarty przed trzyletnim okresem, branym pod uwagę przez Zamawiającego przy badaniu zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy, jednakże ich realizacja wygasła w trakcie trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
lub (alternatywnie)
2) realizacja wykazanego przez Wykonawcę kontraktu została rozpoczęta i zakończona w trakcie trzyletniego okresu, branego pod uwagę przez Zamawiającego przy badaniu zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy,
lub (alternatywnie)
3) realizacja wykazanego przez Wykonawcę kontraktu została rozpoczęta w trakcie trzyletniego okresu, branego pod uwagę przez Zamawiającego przy badaniu zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy, i trwa w dniu składania ofert, jednakże do upływu wyznaczonego terminu składania ofert na ich podstawie zrealizowano już dostawę, o której mowa powyżej,
lub (alternatywnie)
4) wykazany przez Wykonawcę kontrakt zostały przez niego zawarty przed trzyletnim okresem, branym pod uwagę przez Zamawiającego przy badaniu zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy, i trwają w dniu składania ofert, jednakże do upływu wyznaczonego terminu składania ofert na ich podstawie zrealizowano już dostawę, o której mowa powyżej.
Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie: JEDZ, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1) SIWZ, oraz, w przypadku, o którym mowa w rozdziale VI ust. 3 pkt 1) lit. b) i c) SIWZ, wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw (zdefiniowanych przez Zamawiającego), dowodów potwierdzających, że dostawy, o których mowa powyżej, zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz zobowiązania opisanego w rozdziale VI ust. 1 pkt 2) SIWZ, jeżeli Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja.
UWaga. Zamawiający, stawiając powyższy warunek udziału w postępowaniu, skorzystał z możliwości wynikającej z §2 ust. 4 pkt 2) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (poz. 1126), poprzez określenie dostaw, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie i dla których Zamawiający wymaga załączenia dowodu potwierdzającego, że zostały wykonane należycie.
III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości stanowiącej równowartość 1 000 000,00 PLN
2. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 10 czerwca 2020 r. o godz. 11.00.
3. Wykonawca wnosi wadium w jednej z poniższych form:
1) w pieniądzu (w PLN) przelewem na prowadzony w PLN rachunek bankowy Zamawiającego nr 44 1240 5585 1111 0000 4886 9270;
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) w gwarancjach bankowych;
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.).
Pozostałe informacje znajdują się w rozdziale VIII SIWZ pn.: Wymagania dotyczące wadium.
III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Warunki realizacji umowy, w tym warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze, zostały opisane w umowie, której projekt stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.
III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp, Wykon. ubiegający się wspól. o udzi zam., zobowiązani są do ustan. pełnomocnika do reprezentowania ich w postęp. o udz. zam. albo reprezentowania w postęp. i zawarcia umowy w sprawie zam. pub. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa złożonego w formie wskazanej w rozdziale VI ust. 11 SIWZ. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie okreś. postęp. i precyzować zakres umocowania, musi też wymieniać wszystkich Wykon., którzy wspólnie ubiegają się o zam., a każdy z tych Wykon. musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykon. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. Jeżeli oferta Wykon. wspólnie ubieg. się o udz. zam. zostanie wybrana, zobowiązani są oni przedst. Zamawiającemu na 3 dni przed podpisaniem umowy o udz. zam. pub., nie później jednak niż w dniu jej zawarcia, umowę reg. ich współpracę.
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Osoba do kontaktu Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Tramwajowa 6
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711
Kod pocztowy: 90-132
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Bogacka
E-mail: mbogacka@mpk.lodz.pl
Tel.: +48 426721120
Faks: +48 426721229Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpk.lodz.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Miejsce i termin składania ofert
90-132 Łódź
ul. Tramwajowa 6

2020-06-10
Sposób składania ofert
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
90-132 Łódź
ul. Tramwajowa 6

2020-06-10
Termin związania ofertą V.2.7) Warunki otwarcia ofert Data: 10/06/2020 Czas lokalny: 11:00 Miejsce: Siedziba Zamawiającego – Łódź, ul. Tramwajowa 6, pok. 110, POLSKA. Termin związana ofertą: 90 dni.
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczno-użytkowe / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: parametry ekologiczne / Waga: 5
Cena - Waga: 80
Uwagi VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Podstawy wykluczenia
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia określon. w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 i ust. 5 pkt 1 Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą JEDZ, aktualny na dzień składania ofert stanowiący oświadczenie na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (również JEDZ dotyczący podmiotów trzecich w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na ich zasoby).
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, sporządzone na podstawie wzoru zawartego w zał. 6 do SIWZ wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, chyba że Wykonawca nie przynależy do grupy kapitałowej, wówczas lista ta nie musi być załączona.
3. Na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, jest zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego we wskazanym przez niego terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia, niżej wymienione oświadczenia i dokumenty, potwierdzające okoliczności wskazane w złożonym JEDZ:
a) odpis wskazany w paragrafie 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej Rozporz.);
b) informację wskazaną w paragrafie 5 pkt 1 ww. Rozporz. w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 Pzp;
c) informację wskazaną w paragrafie 5 pkt 1 ww. Rozporz. w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp;
d) oświadczenie Wykonawcy wskazane w paragrafie 5 pkt 5 ww. Rozporz., sporządzone na podstawie wzoru zawartego w zał. 8 do SIWZ;
e) oświadczenie Wykonawcy wskazane w paragrafie 5 pkt 6 ww. Rozporządzenia, sporządzone na podstawie wzoru zawartego w zał. 9 do SIWZ.
4. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp, musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niezłożenie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia skutkuje wykluczeniem z postępowania wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:
a) w pkt I.3a powyżej – składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) w pkt I.3b i I.3c powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp. Dokumenty, o których mowa w pkt lit. a i b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Więcej o dokumentach – rozdz. VI SIWZ.
II. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów, zastosować aukcji elektronicznej, udzielić zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 134 ust. 6 pkt 3 Pzp.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Informacje w tym zakresie znajdują się w rozdz. XVII SIWZ oraz dziale VI Pzp pt.: "Środki ochrony prawnej"
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 30/04/2020
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208802-2020:TEXT:PL:HTML&tabId=0
Data dodania 2020-05-05

Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....