TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Kraków: MPK sprzeda w drodze licytacji autobus Solaris U18
InfoBus.pl - Opublikowano: 18.10.2019 12:00:13

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie informuje o licytacji dotyczącej sprzedaży autobusu Solaris Urbino 18

Dane zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie

ul. Jana Brożka 3

Kraków 30-347

Polska

E-mail zamowienia.publiczne@andrychow.eu

WWW www.andrychow.eu/

Przedmiot zamówienia:

Autobusu Solaris Urbino 18

Marka – Typ: Solaris U18

Numer boczny: BR723

Numer rejestracyjny: KR654AM

Rok produkcji: 2006

VIN: SUU3412116BPN1574

Typ silnika: DAF PE 228C

Typ skrzyni biegów: VOITH D 864.3

Przebieg: 803 211Cena wywoławcza autobusu Solaris U18 – 24 000 zł brutto

Wadium - 2 400 zł brutto

Postąpienie - 500 zł bruttoLicytacja odbędzie się w dniu 05.11.2019 r. o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej nr 3 w budynku administracyjnym ul. Jana Brożka 3 w Krakowie.

Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 2400 zł, na konto MPK S.A. w Santander Bank Polska S.A.  Oddział w Krakowie nr 30 1090 2053 0000 0001 3089 5742

W terminie do dnia 5.11.2019 do godz. 10.00, należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta na parterze w budynku przy ul. J. Brożka 3 następujące dokumenty:

1)     zgłoszenie do udziału w licytacji z podaniem typu autobusu, nr bocznego oraz nr rejestracyjnego,

2)     zobowiązanie do zawarcia umowy (zawartego w druku Zgłoszenia do udziału w licytacji pkt. 2)

3) dowód wpłaty wadium potwierdzający przelanie kwoty na konto bankowe MPK S.A..

4)     Jeśli oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – odpis aktualnego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej z CEIDG lub KRS z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Odpis dokumentu potwierdzającego stan aktualności, nie wcześniejszy niż 6 miesięcy przed datą licytacji, 

Jeśli oferentem jest osoba prawna, jej reprezentant zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej kopii odpisu z właściwego rejestru, pełnomocnictwa do uczestnictwa w licytacji (jeżeli prawo reprezentacji nie wynika z odpisu z rejestru)

Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, potwierdzające odpowiednio, że:

1)     w przypadku osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą odpis z właściwego rejestru,

2)     nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

3)     nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczone lub rozłożone na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Oferent na siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Przed rozpoczęciem licytacji uczestnik ma obowiązek wylegitymować się dowodem osobistym

Osoba do kontaktu w sprawach licytacji:

Adam Ślęczek tel.: 12 254 15 82 lub 606 820 079 w godz. 7-14

Osoba do kontaktu w sprawach stanu technicznego, oględzin i wydawania pojazdu:

Warsiewicz Tomasz tel.: 12 254 17 03 lub 606 915 105

Autobus można oglądać w Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka, ul Walerego Sławka 10, w dniach od 21.10.2019 r do 31.10.2019 r. w godz. 7-12 po uprzednim kontakcie telefonicznym.

MPK S.A. w Krakowie zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonej licytacji lub wprowadzenia zmian w warunkach licytacji, w razie wystąpienia uzasadnionych powodów.

Warunki licytacji określone zostały w Regulaminie Licytacji, który można pobrać w Biurze Obsługi Klienta w holu na parterze budynku administracyjnego MPK S.A. w Krakowie, 30-347 Kraków, ul. J. Brożka 3, lub na stronie internetowej MPK S.A. w Krakowie.

Informacje dot. licytacji oraz obowiązujących warunków zamieszczone są na stronie internetowej MPK S.A. w Krakowie pod adresem http://mpk.krakow.pl/ w zakładce Przetargi/Ogłoszenia o sprzedaży.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 5 listopad 2019 r.

WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
tabor
sprzedaż
licytacja
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
MPK Kraków
Kraków
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....