TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Kraków: MPK sprzeda w drodze licytacji autobus Solaris U18
InfoBus.pl - Opublikowano: 18.10.2019 12:00:13

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie informuje o licytacji dotyczącej sprzedaży autobusu Solaris Urbino 18

Dane zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie

ul. Jana Brożka 3

Kraków 30-347

Polska

E-mail zamowienia.publiczne@andrychow.eu

WWW www.andrychow.eu/

Przedmiot zamówienia:

Autobusu Solaris Urbino 18

Marka – Typ: Solaris U18

Numer boczny: BR723

Numer rejestracyjny: KR654AM

Rok produkcji: 2006

VIN: SUU3412116BPN1574

Typ silnika: DAF PE 228C

Typ skrzyni biegów: VOITH D 864.3

Przebieg: 803 211Cena wywoławcza autobusu Solaris U18 – 24 000 zł brutto

Wadium - 2 400 zł brutto

Postąpienie - 500 zł bruttoLicytacja odbędzie się w dniu 05.11.2019 r. o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej nr 3 w budynku administracyjnym ul. Jana Brożka 3 w Krakowie.

Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 2400 zł, na konto MPK S.A. w Santander Bank Polska S.A.  Oddział w Krakowie nr 30 1090 2053 0000 0001 3089 5742

W terminie do dnia 5.11.2019 do godz. 10.00, należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta na parterze w budynku przy ul. J. Brożka 3 następujące dokumenty:

1)     zgłoszenie do udziału w licytacji z podaniem typu autobusu, nr bocznego oraz nr rejestracyjnego,

2)     zobowiązanie do zawarcia umowy (zawartego w druku Zgłoszenia do udziału w licytacji pkt. 2)

3) dowód wpłaty wadium potwierdzający przelanie kwoty na konto bankowe MPK S.A..

4)     Jeśli oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – odpis aktualnego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej z CEIDG lub KRS z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Odpis dokumentu potwierdzającego stan aktualności, nie wcześniejszy niż 6 miesięcy przed datą licytacji, 

Jeśli oferentem jest osoba prawna, jej reprezentant zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej kopii odpisu z właściwego rejestru, pełnomocnictwa do uczestnictwa w licytacji (jeżeli prawo reprezentacji nie wynika z odpisu z rejestru)

Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, potwierdzające odpowiednio, że:

1)     w przypadku osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą odpis z właściwego rejestru,

2)     nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

3)     nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczone lub rozłożone na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Oferent na siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Przed rozpoczęciem licytacji uczestnik ma obowiązek wylegitymować się dowodem osobistym

Osoba do kontaktu w sprawach licytacji:

Adam Ślęczek tel.: 12 254 15 82 lub 606 820 079 w godz. 7-14

Osoba do kontaktu w sprawach stanu technicznego, oględzin i wydawania pojazdu:

Warsiewicz Tomasz tel.: 12 254 17 03 lub 606 915 105

Autobus można oglądać w Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka, ul Walerego Sławka 10, w dniach od 21.10.2019 r do 31.10.2019 r. w godz. 7-12 po uprzednim kontakcie telefonicznym.

MPK S.A. w Krakowie zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonej licytacji lub wprowadzenia zmian w warunkach licytacji, w razie wystąpienia uzasadnionych powodów.

Warunki licytacji określone zostały w Regulaminie Licytacji, który można pobrać w Biurze Obsługi Klienta w holu na parterze budynku administracyjnego MPK S.A. w Krakowie, 30-347 Kraków, ul. J. Brożka 3, lub na stronie internetowej MPK S.A. w Krakowie.

Informacje dot. licytacji oraz obowiązujących warunków zamieszczone są na stronie internetowej MPK S.A. w Krakowie pod adresem http://mpk.krakow.pl/ w zakładce Przetargi/Ogłoszenia o sprzedaży.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 5 listopad 2019 r.

WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
tabor
sprzedaż
licytacja
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
MPK Kraków
Kraków

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....