TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Kolbuszowa: Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
- Opublikowano: 22.09.2020 11:14:29

Wyniki przetargów

Branża Transport:

autobusy, busy, przewoźnicy (osobowy)

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Gmina Kolbuszowa

36-100 Kolbuszowa

Obrońców Pokoju 21

Tel. +48172271333

Fax. +48172272939

E-mail zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl

Województwo podkarpackie

Powiat kolbuszowski

Treść zamówienia Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Gminy Kolbuszowa oraz Gminy Dzikowiec – linia nr 4 - Wilcza Wola – Kolbuszowa


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Gminy Kolbuszowa oraz Gminy Dzikowiec na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy tymi gminami. Organizatorem usługi jest Gmina Kolbuszowa (Zamawiający), wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu staje się po zawarciu umowy Operatorem w rozumieniu przepisów Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi przewozowej zgodnie z wyznaczonymi liniami komunikacyjnymi i rozkładem jazdy, przy zachowaniu przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze późn. zm.), Ustawy prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 z późn. zm.), rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.) a także innych przepisów prawa dotyczących operatorów i przewoźników. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, do których zalicza zapewnienie kierowców autobusów, dyspozytorów, osób zarządzających transportem oraz samych autobusów. Realizacja zadań przewozowych nr 4 objętych przedmiotem postępowania sprowadza się do obsługi linii komunikacyjnych na terenie gminy Kolbuszowa oraz Gminy Dzikowiec zgodnie z poniższą tabelą: Nr linii -L4; trasa -4; Charakterystyka trasy: Wilcza Wola - Spie – Kopcie – Lipnica – Dzikowiec – Werynia – Kolbuszowa Nr linii – L4, Długość km – 36; Liczba kursów na dobę (w dni robocze Pon. - Pt) - 8 Wykonawca będzie świadczył przewozy w dni robocze od poniedziałku do piątku oprócz świąt. W dniach 1 stycznia, pierwszy i drugi dzień Wielkanocy, pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, oraz: 6I, 1V, 3V, Zielone Świątki, Boże Ciało, 15VIII, 1XI, 11XI kursy na linii L4 nie są wykonywane. Wykonawca będzie świadczył przewozy w oparciu o przebieg trasy stanowiącej Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Przebieg trasy i ilość kursów może ulec zmianie jedynie w wyniku uzgodnień pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie trwania umowy, jeżeli zajdą okoliczności zewnętrzne (w szczególności zamknięcie lub remont dróg). Wykonawca będzie świadczył usługi autobusami o cechach minimalnych: - liczba miejsc pasażerskich nie mniej niż 40, - liczba miejsc siedzących nie mniejsza niż 30, - ogrzewanie (możliwość utrzymania temp wewn. nie niższej niż 10 st. C w dowolnych warunkach pogodowych w zimie), - wysokość wnętrza w przejściu nie mniej niż 185 cm, - wyposażenie w system do sprzedaży biletów, Środki transportu muszą być sprawne technicznie i posiadać badania techniczne potwierdzone odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym. Wykonawca winien dysponować odpowiednią liczbą środków transportu wyprodukowanych nie wcześniej niż w 1995 r. (z przebiegiem nie większym niż 700 000 km), przystosowanych do drogowego przewozu osób, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami aby zapewnić sprawną i bezkolizyjną komunikację na wszystkich liniach. Środki transportu muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa, prawa o ruchu drogowym, ochrony środowiska oraz warunków technicznych pojazdów, w tym wymagania w stosunku do pojazdów używanych do przewozu osób w transporcie zbiorowym. Autobusy nie mogą wykazywać oznak nadmiernego wyeksploatowania/zużycia w stosunku do wieku. Ilość minimalna środków transportu dla linii L4 wynosi 1 szt. + 1 szt. rezerwowego. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia autobusów w tablice kierunkowe, podające przystanek końcowy. Wysokość czcionki oznakowania nie może być mniejsza niż 120mm. Wykonawca do oferty załączy wykaz posiadanych pojazdów spełniających wymogi określone w pkt 8) i 9), lub/i porozumienie w sprawie planowanego wynajmu/leasingu pojazdów na okres umowy. Wykaz powinien zawierać: markę, typ, ilość miejsc (w tym siedzących), nr rejestracyjny, rok produkcji, przebieg, informację, czy pojazd jest wyposażony w klimatyzację. W każdym wypadku, jeżeli wykonawca (Operator) w trakcie realizacji umowy - pozyska dodatkowy pojazd przeznaczony do realizacji umowy - musi spełniać on warunku określone w pkt 4.7 i 4.8 przedmiotowego opisu, a Operator przez wprowadzeniem go do użytku - informuje o tym fakcie Organizatora, podając informacje analogicznie jak powyżej. Organizator może zażądać na etapie świadczenia usługi przekazania kopii dowodów rejestracyjnych w/w pojazdów, oraz okazania samych pojazdów. W przypadku, gdy siedziba Wykonawcy nie znajduje się w Gminie Kolbuszowa lub gminie graniczącej z Gminą Kolbuszowa - Organizator ma prawo zażądania okazania pojazdów w miejscowości Kolbuszowa. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych z ich właścicielami lub zarządcami. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania uzgodnionych rozkładów jazdy w formie papierowej oraz elektronicznej Zamawiającemu. Dotyczy to zarówno rozkładów jazdy poszczególnych linii w formie scalonej. Wykonawca, przed rozpoczęciem świadczenia usługi, na własny koszt umieszcza na przystankach rozkłady jazdy wraz z elementem (nośnikiem) do ich umieszczenia. Elementy te Wykonawca zobowiązany jest wykonać w jednolitej formie i umieścić na wszystkich obsługiwanych przystankach komunikacji oraz systematycznie (nie rzadziej niż co dwa tygodnie) uzupełniać brakujące. Wymogi minimalne dotyczące nośnika i rozkładów jazdy "przystankowych": nośnik wykonany z materiału trwałego (zaleca się metalowy lub z pvc, przykręcany do słupka przystankowego), pozbawiony ostrych krawędzi, z zabezpieczeniem przed łatwym uszkodzeniem/kradzieżą rozkładu (min. szyba z plexiglasu, zabezpieczona śrubą lub zawleczką niemożliwą do usunięcia/odkręcenia bez narzędzi), rozkład jazdy podający informacje: • oznaczenie w nagłówku literowo-cyfrowe linii czcionką min 10mm, • oznaczenie w nagłówku kierunku (przystanek końcowy) czcionką min 5mm, • oznaczenie w nagłówku nazwy bieżącego przystanku, • oznaczenie w nagłówku nazwy Operatora (z nr telefonu, dopuszcza się umieszczenie logo), • oznaczenie godzin odjazdu dla dni roboczych - czcionką wysokości min 5 mm, • oznaczenie przystanku końcowego. • informacja o sposobach i miejscu zgłaszania oraz zasadach rozpatrywania skarg i reklamacji, rozkład jazdy powinien być zabezpieczony folią przez zawilgoceniem, na nośniku (zaleca się aby był to druk oddzielny od rozkładu) umieszcza się informację o cenach biletów ulgowych i miesięcznych, oraz o sposobie i miejscu nabycia biletów miesięcznych. Wykonawca winien na bieżąco przekazywać Zamawiającemu wszelkie uwagi i informacje dotyczące obsługiwanych linii komunikacyjnych, w szczególności co do rozkładów jazdy, stanu napełnienia środków transportu oraz własnych obserwacji lub wniosków mogących wpłynąć na usprawnienie funkcjonowania komunikacji w gminie. Wykonawca w razie zaistnienia takiej konieczności na wniosek Zamawiającego zobowiązany jest do każdorazowego dostosowania rozkładu jazdy poszczególnych tras, w szczególności w celu zapewnienia skomunikowania linii L4 z innymi liniami funkcjonującymi na ich przystankach krańcowych. Wykonawca zobowiązany jest do składania miesięcznych sprawozdań z realizacji świadczonych usług w tym informacji dotyczących liczby przewiezionych pasażerów, oraz liczby sprzedanych biletów jednorazowych i miesięcznych w rozbiciu na rodzaje biletów (normalne, ulgowe). Informacja dotycząca ilości przewiezionych pasażerów winna być składana na każdą linię komunikacyjną oddzielnie. Sprawozdania będą składane do 2 dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca rozliczeniowego. Za miesiąc rozliczeniowy uznaje się miesiąc kalendarzowy, w którym Operator dokonał sprzedaży biletów jednorazowych i/lub biletów miesięcznych z ustawową ulgą. Wykonawca zobowiązany jest opracować regulamin przewozu osób zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016r. poz. 1867) i przedłożyć go do zatwierdzenia Zamawiającemu. W każdym pojeździe Wykonawca zobowiązany jest umieścić wyciąg regulaminu przewozu osób, oraz pouczenie o sposobach i miejscu zgłaszania oraz zasadach rozpatrywania skarg i reklamacji. Wykonawca winien zapewnić sprawność techniczną eksploatowanych środków transportu według wymogów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. W razie zaistnienia awarii środka transportu Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zastępczy (rezerwowy) środek transportu przystosowany do drogowego przewozu osób o cechach nie gorszych (określonych w pkt 4.7 i 4.8) niż pojazdy wykorzystywane do obsługi linii oraz zadysponować nim niezwłocznie po powzięciu informacji o awarii. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania wysokiego standardu świadczonych usług przewozowych i norm jakości obsługi w realizacji usług przewozowych, a przede wszystkim do: przestrzegania rozkładów jazdy; punktualnego i zgodnego z rozkładem jazdy obsługiwania linii komunikacyjnych; utrzymania środków transportu w należytym stanie technicznym i estetycznym; właściwej jakości obsługi pasażerów pod względem punktualności, komfortu podróży; pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu ze środka transportu świadczonej osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej sprawności ruchowej; umieszczania na środkach transportu widocznych z zewnątrz, tablic informacyjnych o aktualnej trasie przebiegu; nieumieszczania reklam wewnątrz środków transportu i na zewnątrz środka transportu; zapewnienie funkcjonowania w autobusach oświetlenia wewnętrznego, sprawnego ogrzewania w okresie niskich temperatur oraz klimatyzacji (dotyczy pojazdów, dla których Wykonawca zadeklarował w ofercie wyposażenie w klimatyzację); bieżącego informowania Zamawiającego o utrudnieniach w ruchu istotnych dla prawidłowego świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego; zapewnienie sprawności systemu łączności zewnętrznej zapewniającej kierowcy kontakt z Wykonawcą i innymi służbami. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrywania skarg i reklamacji składanych przez pasażerów, dotyczących realizacji świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, z należytą starannością oraz prowadzenia ewidencji skarg i reklamacji. Skargi i reklamacje przyjmowane będą przez Wykonawcę pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Wykonawcy przez osobę wskazaną przez Wykonawcę. Informację o sposobie przyjmowania skarg i reklamacji Wykonawca umieszcza w wyciągach z regulaminu przewozów w środkach transportu i zastępczych środkach transportu. Wykonawca udziela pasażerom odpowiedzi na skargi i reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni o dnia ich otrzymania. Do 21 dnia po każdym półrocznym okresie świadczenia usługi Wykonawca zobowiązany jest przekazać informację o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji złożonych w okresie trwania umowy wraz z kopią ich ewidencji oraz liczbie i wysokości przyznanych odszkodowań. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, Wykonawca podlega karze pieniężnej zgodnie z art.64 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2016r. poz.1867). W przypadkach nadzwyczajnych, związanych z nieprzewidzianymi utrudnieniami w ruchu drogowym tj. wypadek drogowy, zajęcie pasa drogowego, awaria na drodze, imprezy sportowe na drodze, Wykonawca zobowiązany będzie skierować środek transportu na inną trasę ustaloną w porozumieniu z Zamawiającym. Zakres rzeczowy powierzonej usługi użyteczności publicznej transportu zbiorowego w zakresie przewozów pasażerskich obejmuje w okresie obowiązywania umowy pracę przewozową realizowaną na linii L4. Ilość przepracowanych wozokilometrów określona zostaje jako iloczyn kilometrów na danej linii i ilości kursowanych dni roboczych w danym roku kalendarzowym zgodnych z ustalonym rozkładem jazdy. Przedmiotem oferty składanej przez Wykonawcę jest ustalenie przez niego kosztu jednego kilometra wykonania usługi - kwota netto oraz brutto. Do kalkulacji wielkości jednego kilometra Wykonawca (Operator) weźmie pod uwagę: - przychody ze sprzedaży biletów i opłat dodatkowych (jeśli wystąpią), - przychody w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów na liniach komunikacyjnych, - wszelkie koszty poniesione w trakcie realizacji usługi publicznego transportu zbiorowego, do realizacji której to usługi nabędzie prawo po wyborze, w szczególności koszty: przygotowania i wykonania usługi, uzyskania ew. uzgodnień administracyjnych. Wielkość koszt jednego kilometra wykonania usługi - kwota netto oraz brutto nie podlega waloryzacji w okresie trwania umowy (4 miesięcy) z tytułu wzrostu/spadku kosztów. Wykonawca w ofercie określa wartość jednego kilometra wykonania usługi w zł/km (w odniesieniu do podanych ilości km wykonywanych na terenie Gminy Kolbuszowa oraz Gminy Dzikowiec). Rozliczenie finansowe między Zamawiającym (Organizatorem), a Wykonawcą (Operatorem) będzie następowało w cyklach miesięcznych, po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, na podstawie ilości rzeczywiście przejechanych w danym miesiącu kilometrów, osobno dla każdej linii, na co Wykonawca przedstawi zestawienie ilości kilometrów na linii. Wykonawca (Operator) wystawi po zakończeniu każdego miesiąca dokument będący podstawą do przekazania przez Zamawiającego (Organizatora) wynagrodzenia. Załącznikiem do tego dokumentu będzie zestawienie opisane w pkt 31). Wypłata rekompensaty nastąpi w terminie nie krótszym niż 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu (Organizatorowi) dokumentu będącego podstawą do przekazania przez Zamawiającemu (Organizatorowi) wynagrodzenia. Przychody ze sprzedaży biletów oraz opłat dodatkowych (jeśli wystąpią) stanowią dochód Wykonawcy (Operatora). Przychody w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów na liniach komunikacyjnych stanowią dochód Wykonawcy (Operatora). Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SIWZ, w szczególności z istotnymi postanowieniami umowy (Rozdział V). Załącznik nr 1 – schemat linii komunikacyjnej stanowi załącznik nr 1 do Istotnych postanowień umowy – Rozdział III SIWZ Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SIWZ.

Wynik przetargu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 111119.16 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: SOB-TRANS Henryk Sobala

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Kopcie 93a

Kod pocztowy: 36-121

Miejscowość: Wilcza Wola

Kraj/woj.: podkarpackie


Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5.94

Oferta z najniższą ceną/kosztem 5.94

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5.94

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

CPV 60112000-6 1: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Osoba do kontaktu Gmina Kolbuszowa

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

Miejsce i termin składania ofertSpodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
linie

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....