TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Katowice: Wykonywanie usług komunikacji miejskiej - linia nr 924
- Opublikowano: 02.07.2020 14:40:00

Ogłoszenie

 

Treść zamówienia Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 924 zgodnie z rozkładami jazdy, na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy. 2. Wykonywana usługa objęta jest: - systemem kontroli biletowej pasażerów wsiadających do autobusu. Polega on na wsiadaniu pasażerów do autobusu przednimi drzwiami z jednoczesnym okazaniem kierowcy biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przejazdu bez biletu. Wysiadanie z autobusu odbywa się drzwiami tylnymi, - systemem Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP), - systemem dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP) w pojazdach wykonujących usługi na ww. linii, obejmującym w szczególności wizualne i foniczne zapowiadanie przystanków zlokalizowanych na trasie linii oraz przekazywanie pasażerom informacji dodatkowych o usługach komunikacji publicznej, - systemem prowadzenia przez kierujących pojazdami (kierowców) sprzedaży biletów drukowanych z urządzeń systemu ŚKUP. 3. Parametry linii, na której wykonywane będą usługi objęte przedmiotem zamówienia: - relacja: Sośnicowice Pętla – Gliwice Osiedle Waryńskiego Pętla, - kursuje: w dni robocze w godz. 04:30÷23:18, w dni wolne w godz. 07:38÷21:29, - dobowa praca eksploatacyjna: w dni robocze  286,80 wzkm, w dni wolne  105,50 wzkm, - wozogodziny ogółem: w dni robocze  18:48 h, w dni wolne  13:51 h, - wozogodziny postoju: w dni robocze  10:01 h, w dni wolne  10:41 h, - średnia prędkość eksploatacyjna: w dni robocze  15,26 km/h, w dni wolne  7,62 km/h, - średnia prędkość komunikacyjna: w dni robocze  32,65 km/h, w dni wolne  33,32 km/h, - długość trasy: 10,50/10,60 km. Przewidywana całkowita praca eksploatacyjna w okresie realizacji umowy na ww. linii wynosi tabor: M = 114 000 wzkm. 4. Świadczenie usług autobusowego transportu publicznego ma być wykonywane taborem spełniającym normy czystości spalin co najmniej EURO V. 5. Zamawiający udostępnia do wglądu Wykonawcom, nie służące do opisu przedmiotu zamówienia, rozkłady jazdy na ww. linii w Wydziale Organizacji Przewozów Zamawiającego. Wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie, Zamawiający przekaże komplet rozkładów jazdy przed zawarciem umowy. 6. Zamawiający wdrożył system Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP), której funkcja elektronicznej portmonetki zastosowana jest w transporcie publicznym jako elektroniczny bilet. Bezpośrednia łączność z pojazdami jest realizowana poprzez GPRS/UMTS i WiFi. 7. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie uwzględniające ilość wozokilometrów określoną w pkt 3, tj. przewidywaną całkowitą pracę eksploatacyjną w okresie realizacji umowy. 8. Zamawiający wymaga, w trakcie realizacji zamówienia, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę kierowców autobusów, tj. osoby wykonujące czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.). 9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób (kierowców autobusów). Zamawiający uprawniony będzie w szczególności do: a) żądania w trakcie realizacji zamówienia oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymagań i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymagań, c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania zamówienia. W przypadku niespełnienia ww. wymagań, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości i na zasadach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ), a nadto Zamawiający będzie mógł wypowiedzieć umowę.

"Numer referencyjny:

OP/24/ZP/13/20

Specyfikacja http://bip.metropoliaztm.pl/przetarg/261/wykonywanie-uslug-autobusowego-transportu-publicznego-na-linii-komunikacji-miejskiej-nr-924

LINK do SIWZ http://bip.metropoliaztm.pl/przetarg/261/wykonywanie-uslug-autobusowego-transportu-publicznego-na-linii-komunikacji-miejskiej-nr-924

CPV 60112000-6 1: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Wymagania III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.) lub ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego, o której mowa w art. 5 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2013 r. poz. 567, z późn. zm.).

Informacje dodatkowe Każdy Wykonawca, który bezpośrednio będzie wykonywał przewóz osób powinien spełniać warunek, o którym mowa w sekcji III.1.1 przez cały okres realizacji zamówienia.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał lub wykonuje usługi przewozów regularnych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym o łącznej wartości wykonanych usług nie mniejszej niż 150 000 zł brutto w tym okresie, 2. dysponuje autobusem niskopodłogowym z homologacją, spełniającym wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) i przepisach wykonawczych do niej dla autobusów miejskiej regularnej komunikacji publicznej, w tym wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.) oraz następujące wymagania dodatkowe: a. autobus o długości do 8 m i pojemności co najmniej 40 miejsc (tabor typu M), nie starszy niż (rok produkcji) z 2010 roku, b. liczba miejsc siedzących w autobusie nie może być mniejsza niż 11: siedzenia typu 1½ liczone są jako pojedyncze siedzenie; wszystkie siedzenia typu miejskiego o jednolitej barwie, z miękką wkładką na siedzisku i oparciu; siedzenia odporne na ścieranie i zabrudzenia, łatwe do utrzymania czystości, c. autobus wyposażony w łączność telefoniczną lub radiową pomiędzy kierującym autobusem a punktem dyspozytorskim Wykonawcy, mającym łączność z policją i pogotowiem ratunkowym oraz posiadającym łączność telefoniczną z Zamawiającym, d. autobus wyposażony w kasowniki elektroniczne o minimum trzynastocyfrowym systemie kasowania w ilości co najmniej równej liczbie drzwi pasażerskich w autobusie, e. przedział kierowcy autobusu – łączący się z wnętrzem pojazdu, umożliwiający bezpośredni kontakt kierowcy z pasażerem, f. autobus wyposażony w urządzenia oświetlające wnętrze pojazdu zapewniające oświetlenie całego przedziału pasażerskiego, w tym w szczególności wszystkich miejsc, w których znajdują się jakiekolwiek przeszkody dla pasażerów (np. stopnie), barwa oświetlenia biała, g. autobus wyposażony w drzwi pasażerskie – co najmniej dwoje drzwi; każde z drzwi wyposażone w układ automatycznego powrotu po napotkaniu oporu przy zamykaniu, chroniący pasażera przed przyciśnięciem (rewersyjne drzwi przy zamykaniu); drzwi rozmieszczone na całej długości prawej ściany, uruchamiane mechanicznie ze stanowiska kierowcy spełniające wymogi techniczne ujęte w Polskiej Normie PN-S-47010 lub równoważnej, h. autobus wyposażony w urządzenia do dynamicznej informacji pasażerskiej, tj. głośniki wewnętrzne i co najmniej jeden głośnik zamontowany na zewnątrz pojazdu w jego przedniej części oraz wyświetlacz LED umieszczony w górnej części przedziału pasażerskiego za miejscem kierowcy, skierowany do tyłu pojazdu służący do zapowiadania przystanków zlokalizowanych na trasie linii oraz przekazywania pasażerom informacji dodatkowych o usługach komunikacji publicznej, i. autobus wyposażony w zestaw pełnowymiarowych w stosunku do szerokości pojazdu, elektronicznych tablic kierunkowych rozmieszczonych zgodnie z § 21 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, j. autobus wyposażony w uchylne wywietrzniki (klapy) dachowe – co najmniej 1, k. autobus wyposażony w system ogrzewania przedziału pasażerskiego zapewniający równomierne i skuteczne ogrzewanie całego wnętrza autobusu; system ogrzewania wnętrza autobusu grzejnikami konwektorowymi i nagrzewnicami z wentylatorami – dmuchawami, umożliwiający automatycznie zał./wył. urządzenia w zależności od temperatury we wnętrzu przedziału pasażerskiego, system musi zapobiegać zamarzaniu stopni drzwi wejściowych, nagrzewnice o mocy grzewczej i wydajności zapewniającej wysoką skuteczność, sterowanie z kabiny kierowcy; konstrukcja nagrzewnic bezpieczna, zabezpieczająca przed zranieniem oraz uszkodzeniem odzieży pasażerów; moc grzewcza układu ogrzewania pozwalająca na utrzymanie we wnętrzu przedziału pasażerskiego temperatury przynajmniej +10 do +15ºC przy temperaturze zewnętrznej -15ºC, l. autobus wyposażony w okablowanie dla urządzeń mobilnych ŚKUP zgodnie z opisem zawartym we wzorze umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ), m. autobus wyposażony w pakiet udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, na który składają się: - powierzchnia specjalna – do przewozu wózka dziecięcego lub wózka inwalidzkiego, usytuowana na wprost od drzwi (lub obok drzwi) z pochylnią (podnośnikiem) dla wózków inwalidzkich w części obniżonej pojazdu, o wymiarach minimum 1300 mm x 750 mm, wyposażona w urządzenia przytrzymujące, - drzwi zapewniające dostęp dla wózków inwalidzkich posiadają wyposażenie pomagające przy wsiadaniu i wysiadaniu oraz podnośnik lub pochylnię, - przyciski "na żądanie" w ilości co najmniej 4 sztuk, rozmieszczone równomiernie w okolicy przestrzeni drzwi pasażerskich, zapewniających łączność pasażerów z kierowcą (z dodatkowymi oznaczeniami w alfabecie Braille'a), wyróżniające się kolorami kontrastującymi z otoczeniem, - co najmniej 1 siedzenie specjalne o wyróżniającej się barwie, - odpowiednie piktogramy odnoszące się do osób z niepełnosprawnością, - poręcze i uchwyty o barwie kontrastującej z otoczeniem, - podłoga pojazdu wyłożona materiałem przeciwpoślizgowym, - osłony krawędzi stopni wykonane w sposób minimalizujący ryzyko potknięcia się, w kolorze kontrastującym z otoczeniem, - dodatkowe oświetlenie nad wszystkimi drzwiami w pojeździe.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe: 1. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, powinni łącznie spełniać warunki, o których mowa w sekcji III.1.3. 2. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.3., może polegać na zdolnościach innych podmiotów. W takim przypadku musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dowody, w szczególności zobowiązanie, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcjach III.1.1 oraz III.1.3. 2. Oświadczenie Wykonawca składa w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy Wykonawca. Oświadczenie potwierdza, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w którym wykazuje ich spełnianie. 4. Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.1.3, polega na zdolnościach innych podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunku udziału w postępowaniu. 5. Zamawiający nie wymaga, za wyjątkiem oświadczenia wskazanego w pkt 1, złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w sekcjach III.1.1 oraz III.1.3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, w szczególności dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej tych informacji, przekazuje Zamawiającemu, bez wezwania: 6. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ). 7.Jeżeli w terminie, o którym mowa w sekcji IV.6.2, zostanie złożona jedna oferta, Wykonawca nie przekazuje Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.

Wadium Tak, 10 000 zł

Osoba do kontaktu tel. +48(32)7438401, , e-mail zamowienia@metropoliaztm.pl, , faks +48(32)7438745.

Adres strony internetowej (URL): https://www.metropoliaztm.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia 2020-09-01

Data zakończenia 2021-12-31

Miejsce i termin składania ofert

2020-07-10

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Termin związania ofertą

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria Znaczenie

cena oferty 60,00

klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej 20,00

norma emisji spalin 20,00

Uwagi Adres:

40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, parter - pokój nr 011 (kancelaria) w godzinach od 7:00 do 15:00.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-07-10

godzina: 09:00

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej "RODO", Zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Metropolitalnego, z siedzibą przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, adres email: kancelaria@metropoliaztm.pl, strona internetowa: bip.metropoliaztm.pl; 2) została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: iod@metropoliaztm.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 924 (znak sprawy: OP/24/ZP/13/20), b) archiwizacji dokumentacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: a) obowiązek prawny administratora (art. 6 ust.1 lit. c RODO) wynikający z przepisów ustawy Pzp, b) obowiązek ciążący na administratorze wynikający z art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych oraz podmiotom lub osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie korespondencji papierowej, podmiotom świadczącym usługi informatyczne Zamawiającemu. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Zamawiającego; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji oraz innych przepisów; 6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z wymogów ustawowych. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 2. Na podstawie art. 8a ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że: 1) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy postępowania "Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 924" oraz znaku sprawy: OP/24/ZP/13/20, wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcjach III.1.1 oraz III.1.3. 2. Oświadczenie Wykonawca składa w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy Wykonawca. Oświadczenie potwierdza, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w którym wykazuje ich spełnianie. 4. Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.1.3, polega na zdolnościach innych podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunku udziału w postępowaniu. 5. Zamawiający nie wymaga, za wyjątkiem oświadczenia wskazanego w pkt 1, złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w sekcjach III.1.1 oraz III.1.3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, w szczególności dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej tych informacji, przekazuje Zamawiającemu, bez wezwania: 6. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ). 7.Jeżeli w terminie, o którym mowa w sekcji IV.6.2, zostanie złożona jedna oferta, Wykonawca nie przekazuje Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.

Data dodania 2020-06-30

Przejdź na początek ogłoszenia


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
linie

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....