TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Gilowice: Dostawa Autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych
- Opublikowano: 15.10.2020 17:00:16

Przetargi

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Samochody osobowe:

z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Gmina Gilowice

34-322 Gilowice

ul. Krakowska 40

Tel. 33 865 – 30 – 20,

Fax. -

E-mail uggilowice@gilowice.pl ,

WWW bip.gilowice.pl/

Województwo śląskie

Powiat żywiecki

Treść zamówienia Dostawa Autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w: • Załącznik nr 1 do SIWZ Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach technicznych, wyposażeniu oraz warunkach gwarancji (tj. nie niższych niż określone w SIWZ wraz z załącznikami). Samochód, będący przedmiotem zamówienia, musi być o maksymalnym przebiegu 50km (oraz ewentualny przebieg wynikający z transportu do siedziby Zamawiającego), wolny od wad prawnych i fizycznych, nienaprawiany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020r., musi posiadać kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu oraz spełniać wymagania określone w SIWZ, w tym w szczególności w załączniku nr 1 do SIWZ. Samochód, będący przedmiotem zamówienia, musi być zgodny z co najmniej normą Euro 6 oraz spełniać warunki określone w obowiązujących w Polsce przepisach dotyczących ochrony środowiska. Odbiór samochodu zostanie przeprowadzony na podstawie protokołu odbioru samochodu w siedzibie Wykonawcy. Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji jakości oferowanego samochodu: 1) co najmniej dwa lata gwarancji serwisowej z możliwością rozszerzenia 2) co najmniej osiem lat gwarancji perforacyjnej 3) co najmniej trzy lata na lakier Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się od dnia podpisania protokołu odbioru samochodu bez zastrzeżeń. Gwarancja udzielona na przedmiot zamówienia uprawnia Zamawiającego do otrzymywania nieodpłatnego usuwania wad przedmiotu zamówienia stwierdzonych i zgłoszonych wykonawcy w okresie gwarancji. Za wady uznaje się jawne lub ukryte właściwości tkwiące w przedmiocie zamówienia lub w jakimkolwiek jego elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia, obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu zamówienia, obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie zamówienia. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot zamówienia nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych. W pozostałym zakresie do gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakości rzeczy sprzedanej. Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. Zamawiający wymaga od wykonawcy umożliwienia dokonywania przeglądów i napraw samochodu w Stacjach Obsługi realizujących gwarancję Wykonawcy. Zamawiający wymaga minimum 1lokalizację Stacji Obsługi realizujących gwarancje Wykonawcy w odległości nie większej niż 120 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający w wymaganiach "klimatyzacja fabryczna" rozumie klimatyzację przednią i klimatyzację przestrzeni pasażerskiej montowaną przez producenta samochodu bazowego. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6) i 7). Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, innych równoważnych produktów lub usług pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż te, które one zastępują. Jeżeli w/w dokumentacja wskazywałaby dokumenty odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 i ust 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z treścią art. 24aa ust.1 ustawy PZP Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania najpierw oceny ofert a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. "Numer referencyjny:ZP.271/5/2020

Specyfikacja http://bip.gilowice.pl/

LINK do SIWZ http://bip.gilowice.pl/

CPV 34121000-1: Autobusy i autokary

34100000-8: Pojazdy silnikowe

Wymagania III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. • Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. • Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub innego dokumentu potwierdzającego ę wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składający ofertę wspólną W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Wykonawcy którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu składa dokumenty wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo składania ofert • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo składania ofert Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy dotyczące terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP • Certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia ( kopia certyfikatu ISO 9001 ) • Dokument lub certyfikat nadany przez producenta pojazdu bazowego, potwierdzający spełnienie wymagań w zakresie jakości, sprzedaży i usług posprzedażowych, jakie producent pojazdu bazowego stawia wykonawcom zabudowy na polu indywidualnych rozwiązań w zakresie zabudowy. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) • Formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ • Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. • Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. • Zobowiązanie w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 6 do SIWZ • Pełnomocnictwo w przypadku składania oferty wspólnej

Wadium Nie

Osoba do kontaktu Gmina Gilowice

ul. Krakowska 40

34-322 Gilowice

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia 2020-12-10

Miejsce i termin składania ofert Gmina Gilowice

34-322 Gilowice

ul. Krakowska 40, 10:00


2020-10-20

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Udzielona gwarancja 24,00 Termin Wykonania 6,00 Zużycie paliwa 10,00

Uwagi Adres:Urząd Gminy Gilowice, ul. Krakowska 40,sekretariat, 34 -322 GilowiceTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-10-20godzina: 10:00III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)• Formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ • Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. • Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. • Zobowiązanie w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 6 do SIWZ • Pełnomocnictwo w przypadku składania oferty wspólnej

Data dodania 2020-10-12

Przejdź na początek ogłoszenia


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....