TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Bytów: Świadczenie przez operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
- Opublikowano: 09.10.2020 19:05:58

Gmina Bytów

77-100 Bytów

ul. 1 Maja 15

Tel. +48 598215509

Fax. +48 598222592

E-mail urzad@bytow.com.pl

WWW bytow.com.pl

Województwo pomorskie

Powiat bytowski

Treść zamówienia Świadczenie przez operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Bytów w okresie od 1.6.2021 do 31.12.2027.

Specyfikacja Oficjalna nazwa: Gmina BytówAdres pocztowy: ul. 1 Maja 15Miejscowość: BytówKod NUTS: PL636 Słupski Kod pocztowy: 77-100Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Weronika KurkowskaE-mail: urzad@bytow.com.plTel.: +48 598215509Faks: +48 598222592Adresy internetowe: Główny adres: http://www.bytow.com.plO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz dodatkowo na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci: jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. JEDZ należy złożyć razem z ofertą, w wyodrębnionym pliku – w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszelkie informacje dotyczące sposobu przekazania JEDZ zawarte są w rozdziale VI SIWZ. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów: a) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: — wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, — wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej, dokument ten muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu Potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej, dokument ten muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; d) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spr. spłat tych należności; e) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

LINK do SIWZ http://bytow.com.pl

CPV 60112000-6 1: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Wymagania III.1) Warunki udziału III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: — w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub należycie wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na świadczeniu usług publicznego transportu zbiorowego trwającą nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, o liczbie wykonanych wozokilometrów nie mniejszej niż 100 000 rocznie, — wykaże, że dysponuje 1 autobusem zastępczym spełniającym normę emisji spalin nie niższą niż EURO 5 na czas realizacji zamówienia. Przy czym autobus zastępczy nie musi spełniać wymogów na potrzeby komunikacji miejskiej. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.2 lit. a i b: 1) pkt 2.2 lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; 2) pkt 2.2 lit. b – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1, winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.3 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3.2 stosuje się. 3.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.2 lit. a, składa dokument, o którym mowa w pkt 3.1 ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. 3.6. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 3.2 stosuje się. 3.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych III.2) Warunki dotyczące zamówienia III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu III.2.2) Warunki realizacji umowy: Projekt umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZIII.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Wadium Kryteria oceny ofert: 1. Cena – waga 60 %; 2. Czas podstawienia autobusu zastępczego – waga 30 %; 3. Dysponowanie autobusem zastępczym spełniającym normę spalin EURO 6 – waga 10 %. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00

Osoba do kontaktu Oficjalna nazwa: Gmina Bytów

Adres pocztowy: ul. 1 Maja 15

Miejscowość: Bytów

Kod NUTS: PL636 Słupski

Kod pocztowy: 77-100

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Weronika Kurkowska

E-mail: urzad@bytow.com.pl

Tel.: +48 598215509

Faks: +48 598222592Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bytow.com.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres obowiązywania zamówienia:

Początek: 01/06/2021

Koniec: 31/12/2027

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert Gmina Bytów

77-100 Bytów

ul. 1 Maja 15, 08:00


2020-11-06

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


2020-11-06

Termin związania ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Uwagi VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych VI.3) Informacje dodatkowe: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz dodatkowo na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci: jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. JEDZ należy złożyć razem z ofertą, w wyodrębnionym pliku – w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszelkie informacje dotyczące sposobu przekazania JEDZ zawarte są w rozdziale VI SIWZ. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów: a) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: — wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, — wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej, dokument ten muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu Potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej, dokument ten muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; d) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spr. spłat tych należności; e) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwolawczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plVI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni, jeżeli została przesłana w inny sposób. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego. 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwolawczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plVI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 30/09/2020Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:466815-2020:TEXT:PL:HTML&src=0

Data dodania 2020-10-05Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
linie
przetarg

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....