TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Bytów - Dostawa 3 szt. autobusów miejskich
TransInfo.pl - Opublikowano: 11.04.2020 14:39:54

Wyniki przetargów

Branża


autobusy

Dane organizatora

Gmina Bytów

77-100 Bytów

ul. 1-go Maja 15

Tel. +48 598215508

Fax. +48 598222592

E-mail urzad@bytow.com.pl

WWW http://www.bytow.com.pl

Województwo

pomorskie

Powiat

bytowski

Treść zamówienia

Dostawa 3 szt. autobusów miejskich, niskopodłogowych


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 szt. autobusów miejskich, niskopodłogowych (bez progów poprzecznych w drzwiach wejściowych), kat. M3 klasa 1, z silnikiem wysokoprężnym spełniających normę emisji spalin i zanieczyszczeń Euro 6, zasilanym ON, o długości min. 10 m.

Wynik przetargu

Nazwa:

Dostawa 3 szt. autobusów miejskich, niskopodłogowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy: 03/04/2020

V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Oficjalna nazwa: ABP Bus & Coach sp. z o.o., sp. komandytowa

Adres pocztowy: ul. Kowalska 1

Miejscowość: Słupsk

Kod NUTS: PL636

Kod pocztowy: 76-200

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 300 000.00 PLN

Najtańsza oferta: 2 887 425.00 PLN / Najdroższa oferta: 2 888 532.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

CPV

34121100-2: Autobusy transportu publicznego

34121400-5: Autobusy niskopodłogowe

Wadium

1. Postępowanie prowadzone jest w procedurze odwróconej, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp. 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu s

Osoba do kontaktu

Oficjalna nazwa: Gmina Bytów

Adres pocztowy: ul. 1-go Maja 15

Miejscowość: Bytów

Kod NUTS: PL636

Kod pocztowy: 77-100

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Andrzej Kraweczyński

E-mail: urzad@bytow.com.pl

Tel.: +48 598215508

Faks: +48 598222592Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bytow.com.pl

Miejsce i termin składania ofert

Gmina Bytów

77-100 Bytów

ul. 1-go Maja 15


Sposób składania ofert


Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Gmina Bytów

77-100 Bytów

ul. 1-go Maja 15


0000-00-00

Termin związania ofertą


Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie


Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji całopojazdowej przy rocznym limicie dla każdego autobusu wynoszącym 60 000 km / Waga: 40

Uwagi

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest w procedurze odwróconej, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych).

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Pekao S.A.I/O Bytów nr 64 1240 3783 1111 0000 4080 8675 z dopiskiem: Wadium – dostawa autobusów. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej – Wykonawca zobowiązany jest złożyć elektroniczny dokument wadialny w wydzielonym, odrębnym pliku (np. pdf) jako załącznik do oferty. Złożony dokument winien być oryginalnym dokumentem wadialnym – podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę tego dokumentu.

3. Ochrona danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bytowa 77-100 Bytów, ul. 1-go Maja 15, POLSKA.

— Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: iod@bytow.com.pl, tel. +48 598222011.

— Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z

niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

— Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz, 1579 i 2018), dalej "ustawa Pzp".

— Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas twania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

— Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

— W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

— posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

— Nie przysługuje Pani/Panu:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni, jeżeli została przesłana w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego. 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postepu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 06/04/2020

Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166629-2020:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania

2020-04-08Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....